ใครมีแนวข้อสอบของกรมพัฒนาที่ดิน ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป

(1/1)

prasripat16:
ใครมีแนวข้อสอบของ  กรมพัฒนาที่ดิน บ้างค๊ะ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ค่า

ไม่ทราบว่าออกข้อสอบอะไรบ้าง

ใครมีช่วยหน่อยน๊ะค๊ะ จะไปสอบอ่ะค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

decho2526:
1. ข้อสอบปรนัยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 1
และประมวลกฎหมายที่ดิน
2. ข้อสอบอัตนัยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 15
และประมวลกฎหมายที่ดิน
3. ข้อสอบปรนัยกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 32
พ.ศ. 2497 และที่ออกตามความในประมวลกฎหมายที่ดิน
4. ข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 47
5. ข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน 62
6. ข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา 71
7. ข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 92
8. ข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 103
ในส่วนที่เกี่ยวกับคำสั่งทางปกครอง
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาและชี้ประเด็นข้อสอบเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 106
2. ประมวลกฎหมายที่ดิน 109
3. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497
และออกตามความในประมวลกฎหมายที่ดิน เฉพาะส่วนสำคัญที่อาจออกข้อสอบได้
3.1 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 142
3.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๙) 147
3.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙) 148
3.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๔) 149
3.5 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 150
3.6 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 151
3.7 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 156
3.8 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 157
3.9 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 164
3.10 กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) 165
3.11 กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 166
3.12 กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 167
3.13 กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๑๕) 169
3.14 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๐๐) และฉบับอื่นๆ 170
ดาวโหลดที่   http://www.testthai1.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ