งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ผมอยากสอบติดจริงๆ ครับ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • ed26
  • 11
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
  • อีเมล์
เมื่อ: 20/พ.ย./2013, 03:20:08 PM
14044 ครั้ง
LINE it!
 ผมชอบงานป้องกันฯ ผมอยากสอบติด พี่ที่เคยสอบติดแล้ว ช่วยชี้ทางให้ผมด้วยว่าผมต้องอ่านต้องดู หนังสือตัวไหนบ้าง M;1  รบกวนพี่ๆป้องกันทุกท่านด้วยครับ..........ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

33 ความคิดเห็น

รองปลัด I.T.

#1 วิถีคนจร 20/พ.ย./2013, 06:33:44 PM

ผมชอบงานป้องกันฯ ผมอยากสอบติด พี่ที่เคยสอบติดแล้ว ช่วยชี้ทางให้ผมด้วยว่าผมต้องอ่านต้องดู หนังสือตัวไหนบ้าง M;1  รบกวนพี่ๆป้องกันทุกท่านด้วยครับ..........ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
ลงอีเมลมาครับเด๋วส่งแนวข้อสอบไปให้ พอมีประสบการณ์อยู่บ้าง

รองหัวหน้าเว็บ

#2 ป้องกัน และบรรเทา 21/พ.ย./2013, 08:00:40 AM

ผมชอบงานป้องกันฯ ผมอยากสอบติด พี่ที่เคยสอบติดแล้ว ช่วยชี้ทางให้ผมด้วยว่าผมต้องอ่านต้องดู หนังสือตัวไหนบ้าง M;1  รบกวนพี่ๆป้องกันทุกท่านด้วยครับ..........ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
ลงอีเมลมาครับเด๋วส่งแนวข้อสอบไปให้ พอมีประสบการณ์อยู่บ้าง
ขอด้วยคนครับ mp_edoc05@hotmail.com ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

หัวหน้าเว็บ

#3 -ลูกแม่เย็น- 21/พ.ย./2013, 08:23:51 AM

ผมชอบงานป้องกันฯ ผมอยากสอบติด พี่ที่เคยสอบติดแล้ว ช่วยชี้ทางให้ผมด้วยว่าผมต้องอ่านต้องดู หนังสือตัวไหนบ้าง M;1  รบกวนพี่ๆป้องกันทุกท่านด้วยครับ..........ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
ลงอีเมลมาครับเด๋วส่งแนวข้อสอบไปให้ พอมีประสบการณ์อยู่บ้าง
ขอด้วยคนครับ mp_edoc05@hotmail.com ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ขอด้วยคนค่ะ  orpran22@gmail.com   จะให้แฟนลองสอบดูค่ะ

เซียน(GURU)

#4 korat. 21/พ.ย./2013, 11:11:55 AM

ผมชอบงานป้องกันฯ ผมอยากสอบติด พี่ที่เคยสอบติดแล้ว ช่วยชี้ทางให้ผมด้วยว่าผมต้องอ่านต้องดู หนังสือตัวไหนบ้าง M;1  รบกวนพี่ๆป้องกันทุกท่านด้วยครับ..........ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556)
.........................................................................

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง(ภาค ข.) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัคร แล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้
 e;y e;y

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตาแหน่งดังนี้
๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไป ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย

 e;y e;y
1.๒ วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
1.๓ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

 e;y e;y

3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.4 พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
3.6 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.8 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3.9 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 e;y e;y

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งที่สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้

 e;y e;y

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
๒.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

 e;y e;y

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
๒.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ :th\ :th\ :th\ :th\    ขอให้โชคดีครับ  e;y e;y e;y e;y

เจ้าหน้าที่ใหม่

#5 ed26 21/พ.ย./2013, 12:41:53 PM

ผมชอบงานป้องกันฯ ผมอยากสอบติด พี่ที่เคยสอบติดแล้ว ช่วยชี้ทางให้ผมด้วยว่าผมต้องอ่านต้องดู หนังสือตัวไหนบ้าง M;1  รบกวนพี่ๆป้องกันทุกท่านด้วยครับ..........ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
ลงอีเมลมาครับเด๋วส่งแนวข้อสอบไปให้ พอมีประสบการณ์อยู่บ้าง
ขอด้วยคนครับ mp_edoc05@hotmail.com ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ผมชอบงานป้องกันฯ ผมอยากสอบติด พี่ที่เคยสอบติดแล้ว ช่วยชี้ทางให้ผมด้วยว่าผมต้องอ่านต้องดู หนังสือตัวไหนบ้าง M;1  รบกวนพี่ๆป้องกันทุกท่านด้วยครับ..........ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
ลงอีเมลมาครับเด๋วส่งแนวข้อสอบไปให้ พอมีประสบการณ์อยู่บ้าง
ขอด้วยคนครับ mp_edoc05@hotmail.com ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
*****ขอบคุณพี่ วิถีคนจรและพี่ๆ ที่ชี้ทางทุกท่านครับผม**** ตามนี้ครับพี่ id45_design@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ใหม่

#6 popeye100 21/พ.ย./2013, 04:53:11 PM

ขอด้วยคนครัืบ  nut.aphan@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ใหม่

#7 raoon. 21/พ.ย./2013, 09:48:25 PM

ขอด้วยคนครับ Piyapong.lon@gmail.com ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

V.I.P. ผู้สนับสนุน
เซียน(GURU)

#8 ผู้ผนึกมาร 22/พ.ย./2013, 07:27:36 AM

ขอให้น้องผมด้วยคน ครับ  m;7

เจ้าหน้าที่ใหม่

#9 cocogogoh 22/พ.ย./2013, 11:18:30 AM

ขอด้วยครับ Email:  gogoh_it47@hotmail.com  ขอบคุณครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#10 PADJI1975 22/พ.ย./2013, 12:01:38 PM

ขอด้วยนะครับ phet_prajak@hotmail.com ขอบคุณครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#11 santad 22/พ.ย./2013, 01:29:43 PM

ขอด้วยนะครับ santad_anumas@hotmail.co.th ขอบคุณครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#12 jittipong555 22/พ.ย./2013, 03:33:05 PM

ขอบคุณล่วงหน้าครับ ขอด้วยคนนะครับ jittipong555@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ใหม่

#13 arttajeen 22/พ.ย./2013, 05:41:29 PM

ขอด้วยครับ art-1930@hotmail.com ขอบคุณครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#14 lpslotus 22/พ.ย./2013, 08:32:39 PM

ขอด้วย lpslotus@hotmail.com