งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ผมอยากสอบติดจริงๆ ครับ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รองหัวหน้าเว็บ

#15 rung430 22/พ.ย./2013, 09:50:20 PM

ขยันอ่านหนังสือครับ อ่านจนเข้าใจคิดในหัวได้เอง

รองปลัด I.T.

#16 วิถีคนจร 23/พ.ย./2013, 02:50:19 PM

ใครได้รับแล้วช่วยส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับ เน็ตผมมันช้ามากๆ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#17 jittipong555 23/พ.ย./2013, 03:32:11 PM

jittipong555@hotmail.com รออยู่นะครับ

หัวหน้าเว็บ

#18 *-* 26/พ.ย./2013, 09:56:20 AM

 e;y e;y e;y e;yเป็นกำลังใจให้ครับ สู้ๆๆ สักวันคงเป็นของเราครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#19 taitan 26/พ.ย./2013, 11:22:46 AM

ขอด้วยคนครับ wuttum@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ใหม่

#20 kowitpan 28/พ.ย./2013, 04:58:01 PM

ขอด้วยครับ aice_add@hotmail.com ขอบคุณครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#21 sonchai84 28/พ.ย./2013, 08:49:48 PM

ขอด้วยครับsonchai84@gmail.com

เจ้าหน้าที่ใหม่

#22 olanrik 29/พ.ย./2013, 04:35:57 AM

ขอด้วยคนครับ olanrik@hot mail.com ขอบคุณครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#23 kikkok 29/พ.ย./2013, 07:08:10 AM

ขอด้วยคนนะคะ kikkok_me@hotmail.com  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#24 Itachi 29/พ.ย./2013, 03:24:41 PM

ผมสนใจที่จะสมัครสอบ จะเลือกสอบระดับ 1 ครับ

เนื่องจากผมไม่เคยสอบเลยครับ พี่ท่านไหนพอจะมีตำราบอกน้องคนนี้ด้วยยครับ

ตอนนี้ผมทำงานอยู่ในส่วนของเอกชน ได้ 2ปี เเล้วผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ Fireman เเต่ฝึกขั้นต้น นะครับ เเค่เก็บสาย ม้วนสาย วิธีฉีดน้ำขั้นต้น

ผมเรียนไม่ค่อยเก่ง เเต่อยากลองสอบนะครับ ขอความกรุณาพี่ๆ ที่สอบผ่านเเล้วบอกเเนวข้อสอบให้ที่ครับ ขอขอบคุณครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#25 Itachi 29/พ.ย./2013, 03:25:24 PM

เนื่องจากผมไม่เคยสอบเลยครับ พี่ท่านไหนพอจะมีตำราบอกน้องคนนี้ด้วยยครับ

ตอนนี้ผมทำงานอยู่ในส่วนของเอกชน ได้ 2ปี เเล้วผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ Fireman เเต่ฝึกขั้นต้น นะครับ เเค่เก็บสาย ม้วนสาย วิธีฉีดน้ำขั้นต้น

ผมเรียนไม่ค่อยเก่ง เเต่อยากลองสอบนะครับ ขอความกรุณาพี่ๆ ที่สอบผ่านเเล้วบอกเเนวข้อสอบให้ที่ครับ ขอขอบคุณครับ

ส่วนอีเมลของผมนะครับ chaipheri@hotmail.com

รองปลัด I.T.

#26 N_ASAM 29/พ.ย./2013, 06:51:01 PM

เป็นกำลังใจให้นะคะ

รองหัวหน้าเว็บ

#27 nontakron 01/ธ.ค./2013, 10:41:32 AM

ขอด้วยคับ nontakronnn@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ใหม่

#28 raoon. 01/ธ.ค./2013, 03:53:18 PM

ขอด้วยคนครับ Piyapong.lon@gmail.com ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#29 ละอ่อนดอย เจียงใหม่ 02/ธ.ค./2013, 02:40:31 PM

ผมชอบงานป้องกันฯ ผมอยากสอบติด พี่ที่เคยสอบติดแล้ว ช่วยชี้ทางให้ผมด้วยว่าผมต้องอ่านต้องดู หนังสือตัวไหนบ้าง M;1  รบกวนพี่ๆป้องกันทุกท่านด้วยครับ..........ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556)
.........................................................................

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง(ภาค ข.) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัคร แล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้
 e;y e;y

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตาแหน่งดังนี้
๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไป ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย

 e;y e;y
1.๒ วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
1.๓ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

 e;y e;y

3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.4 พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
3.6 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.8 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3.9 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 e;y e;y

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งที่สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้

 e;y e;y

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
๒.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

 e;y e;y

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
๒.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ :th\ :th\ :th\ :th\    ขอให้โชคดีครับ  e;y e;y e;y e;y
ไหนๆ ก็ ไหนๆ ละครับ น้องใหม่ขอด้วยคน นะครับ!!