งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ้เทศบาลตําบลบางแพ จังหวัดราชบุ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • tawan.53
  • 2
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
เมื่อ: 22/พ.ย./2013, 10:36:33 AM
9970 ครั้ง
LINE it!

   เทศบาลตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน จากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๓ ตำแหน่ง
   
   ๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๓-๕ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา
     ๒. ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับ ๓-๕ สังกัด กองคลัง จำนวน ๑ อัตรา
     ๓. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ ๓-๕ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา
   
    รายละเอียดที่.... http://www.bangphae.go.th/index.php

้เทศบาลตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จะดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน จากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่
เริ่มต้นจากระดับ ๓ จํานวน ๓ ตําแหน่ง

ตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 ๑.๑ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๓-๕ สังกัด สํานักปลัดเทศบาล จํานวน ๑ อัตรา
 ๑.๒ ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับ ๓-๕ สังกัด กองคลัง จํานวน ๑ อัตรา
 ๑.๓ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ ๓-๕ สังกัด สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่กําหนดตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนด และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี ในวันรับสมัคร ดังนี้
 ๒.๑ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๓-๕ สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
 ๒.๑.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาวิชา หรือ ก.จ.รับรอง หรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
 ๒.๑.๒ เป็นพนักงานเทศบาล ที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ ๑ หรือระดับ ๒
 ๒.๑.๓ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้น ๘,๓๔๐ บาท

 ๒.๒ ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับ ๓-๕ สังกัด กองคลัง
 ๒.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์
กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
 ๒.๒.๒ เป็นพนักงานเทศบาล ที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ ๑ หรือระดับ ๒
 ๒.๒.๓ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้น ๘,๓๔๐ บาท

๒.๒ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ ๓-๕ สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
 ๒.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
 ๒.๒.๒ เป็นพนักงานเทศบาล ที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ ๑ หรือระดับ ๒
 ๒.๒.๓ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้น ๘,๓๔๐ บาท

๓. การสมัครสอบคัดเลือก และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ขอยื่นใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่ห้องสํานักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒) สํานักงานเทศบาลตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวัน และเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตําแหน่งที่รับสมัครนั้น

รายละเอียด


http://www.bangphae.go.th/files/dynamiccontent/file-20945.pdf ที่ทำการเทศบาลตำบลบางแพ
ที่อยู่ ถ.บางแพ-ดำเนินสะดวก ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
เบอร์โทรศัพท์  0-3238-1255
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23/พ.ย./2013, 12:49:29 PM โดย ส.เสือ™

5 ความคิดเห็น

รองปลัด I.T.

#1 เอเจ 22/พ.ย./2013, 10:56:51 AM

อ้าว   

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 404752046 23/พ.ย./2013, 01:47:08 PM

รับรองบัญชีได้ไมครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 pp14032528 25/พ.ย./2013, 12:44:50 PM

คนสุพรรณมีใครไบ้างหาเพื่อนเดินทาง

หัวหน้าเว็บ

#4 KOTABARU 29/พ.ย./2013, 06:21:08 PM

ช่ค่ะรับรองบัญชีได้ไหม

V.I.P. ผู้สนับสนุน
เซียน(GURU)

#5 ผู้ผนึกมาร 30/พ.ย./2013, 06:02:35 AM

อยากไปสอบด้วยคนจัง  e;y