ชุมชนการสอบ > ห้องแจกข้อสอบ ขอข้อสอบ

[แจก] แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ 2550 (ต่อจากของคุณต้นอ้อนะคะ)

<< < (3/21) > >>

พระจันทร์ยิ้ม:
หมวด 7  การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
 70.    ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราช บัญญัติตามที่กำหนดในหวมด ๓ และหมวด ๕ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
         ตอบ  ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

71.    ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ดำรง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก  สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด  หรืออัยการสูงสุด  ซึ่งมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติหรือส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่
         ตอบ  ไม่น้อยกส่า 20,0000 คน


 หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ
 72.    งบประมาณรายจ่ายแผ่นดินให้ตราเป็นกฎหมายชนิดใด
          ตอบ  พระ ราชบัญญัติ (ทั้งนี้ หากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ก็ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณก่อนนั้นพลางไปก่อน)


หมวด 9 คณะรัฐมนตรี
 73.    พระ มหากษัตริย์แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินกี่คน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน
         ตอบ  ไม่เกิน 35 คน (แสดงว่า ครม. มีทั้งสิ้นไม่เกิน 36 คน)
 
74.    ใครเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
         ตอบ  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 75.    นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่ากี่ปีมิได้
          ตอบ  8 ปี ติดต่อกัน

 76.    คณะ รัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงการ ดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจทั้งนี้ ภายในกี่วันนับแต่วันที่เข้ารับหน้าที่
          ตอบ  15  วัน

 77.    หาก เกิดกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบอันด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัย สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ คณะรัฐมนตรีจะต้องออกกฎหมายประเภทใดเพื่อที่จะจัดการกับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว
          ตอบ  พระ ราชกำหนด (ข้อสังเกต ข้อสอบอาจถามเรื่องลำดับชั้นของกฎหมาย ดังนั้นผู้เข้าสอบจึงควรต้องเรียงลำดับชั้นกฎหมายได้อย่างถูกต้องจากกฎหมาย แม่บทไปกฎหมายระดับรอง ได้แก่ รัฐธรรมนูญ/ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ / พระราชบัญญัติหรือประมวลกฎหมาย / พระราชกำหนด / พระราชกฤษฎีกา / กฎกระทรวง / ประกาศคณะปฏิวัติ / กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 
78.    เมื่อ ประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก เห็นว่าพระราชกำหนดนั้น ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัย สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ทำเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ และให้ประธานสภาแห่งนั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในกี่วันนับแต่ วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย
         ตอบ  ภาย ใน 30 วัน (โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึง จะถือว่าพระราชกำหนดนั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวอ้าง)


หมวด  10  ศาล
 79.    การจัดตั้งศาลจะต้องตราเป็นกฎหมายชนิดใด
          ตอบ  พระราชบัญญัติ (มีข้อสังเกตว่า กรณีการจัดตั้งจังหวัดก็ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติด้วยเช่นกัน)

80.     คณะกรรมการที่มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่นประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง
          ตอบ  ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกิน 4 คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นกรรมการ
 
81.   ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยคณะตุลาการทั้งสิ้นกี่คน
         ตอบ  9 คน (อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี มีวาระดำรงตำแหน่ง 9 ปี ได้แค่วาระเดียว)

82.    ศาล รัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากบุคคลที่มีคุณสมบัติใดบ้าง
         ตอบ    (1)  ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวน 3 คน
                   (2)  ตุลาการในศาลปกครองซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวน 2 คน
                   (3)  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์อย่างแท้จริงและได้รับเลือกตามมาตรา 206 จำนวน 2 คน
                   (4)  ผู้ ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ ซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงและได้ รับเลือกตามมาตรา 206 จำนวน 2 คน

         (มี ข้อสังเกตว่าวุฒิสภาจะเป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำแก่พระมหากษัตริย์ในการ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นผู้เข้าจึงควรที่จะรู้ว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้าง  ซึ่ง องค์กรอสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คตง. )
 
83.    องค์คณะตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทำวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่ากี่คน
         ตอบ  ไม่น้อยกว่า 5 คน (การวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมาก)

 84.   ศาลยุติธรรมมีกี่ชั้น
         ตอบ    3 ชั้น ได้แก่ ศาลชั้นต้น ศาลอุธรณ์ ศาลฎีกา (โดยมีสำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานธุรการขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา)
 
85.    ศาล ใดมีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอน สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งวุฒิสภา
         ตอบ  ศาลฎีกา
 
86.    ศาล ใดมีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอน สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
         ตอบ  ศาล อุธรณ์ (ทั้งนี้ วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากำหนด โดยต้องใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็ว)

87.    ให้ มีแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำ กว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผู้พิพากษาศาลฎีกาจำนวนกี่คน
         ตอบ  9 คน

88.    ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีประเภทใด
         ตอบ    1.  คดี พิพาทระหว่างหน่วยงานราชการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ อันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครอง ตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยราชการ
                   2.  คดี พิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน อันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง ของหน่วยราชการ
 
89.    หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ในฐานะหน่วยธุรการศาลปกครอง
         ตอบ  สำนักเลขาธิการศาลปกครอง (ขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด)

 
หมวด 11  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ 1 : องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

 90.    คณะ กรรมการการเลือกตั้ง มีทั้งหมดกี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ ประจักษ์
          ตอบ  5 คน (อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี / มีวาระดำรงตำแหน่ง  7 ปี ได้แค่วาระเดียว)

         (ข้อ สังเกต ข้อสอบอาจถามว่าบุคคลใดไม้ใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนั้นจึงควรต้องรู้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 5 คน มีใครบ้าง ซึ่งได้แก่ 1) นายอภิชาต  สุขัคคานนท์ ประธาน กกต. และกรรมการอีก 4 คน คือ นางสดศรี  สัตยธรรม นายประพันธ์  นัยโกวิท  นายสมชัย  จึงประเสริฐ  และนายสุเมธ  อุปนิสากร)
 
91.    คณะกรรมการสรรหากรรมการเลือกตั้งมีจำนวนทั้งหมดกี่คน
         ตอบ  7 คน
 
92.    คณะกรรมการการสรรหากรรมการเลือกตั้งประกอบด้วยใครบ้าง
         ตอบ    1) ประธานศาลฎีกา  2) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  3) ประธานศาลปกครองสูงสุด  4)  ประธาน สภาผู้แทนราษฎร 5) ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 6) บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน และ 7 ) บุคคลซึ่งประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน
 
93.    การ สรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ให้กรรมการทำหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติซึ่งสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จำนวนกี่คน เสนอต่อประธานวุฒิสภาโดยเสนอความพร้อมยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น
         ตอบ  3คน
 
94.    ให้ ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติ ซึ่งสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจำนวนกี่คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอความพร้อมยินยอมของผู้นั้น
         ตอบ  2 คน

 95.   ในการที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งคณะให้ดำเนินการสรรหา ภายในกี่วันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
         ตอบ  90 วัน
 
96.    ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวนกี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา
         ตอบ  3 คน (มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ได้เพียงวาระเดียว) โดยมีที่มาจากการคัดสรรโดยคณะกรรมการสรรหาเช่นเดียวกันกันกับของคณะกรรมการ การเลือกตั้ง
 
97.    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีจำนวนกี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา
         ตอบ  9 คน (มีวาระดำรงตำแหน่ง 9 ปี ได้เพียงวาระเดียว)
 
98.    คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามมีจำนวน กี่คนประกอบด้วยใครบ้าง
         ตอบ    5 คน ได้แก่ 1) ประธานศาลฎีกา  2) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  3) ประธานศาลปกครอง 4) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  5) ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  (ระวังอย่าจำสับสนกับเรื่องการสรรหา กกต. และผู้ตรวจการแผ่นดิน)
 
99.    มติ ของวุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากตำแหน่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ วุฒิสภา
         ตอบ  ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4

100. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างไร
         ตอบ    1.  สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนออกจากตำแหน่งเสนอต่อวุฒิสภา
                   2. ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง
                  3.  ไต่ สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
                 4.  กำกับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 
101. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดกี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา
        ตอบ  7 คน (มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ได้เพียงวาระเดียว)

พระจันทร์ยิ้ม:
102. บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงานดานธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งขึ้นตรงต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
         ตอบ  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (คุณหญิงจารุวรรณ  เมณฑกา)
 
ส่วนที่ 2 : องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
103.  องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญในหมวดที่ 11 ส่วนที่ 2 มีกี่องค์กร และมีองค์กรใดบ้าง
         ตอบ  3 องค์กร ได้แก่ องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชาแห่งชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

104. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีจำนวนทั้งหมดกี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา
         ตอบ  7 คน (มีวาระดำรงตำแหน่ง 7 ปี ได้เพียงวาระเดียว) โดยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ ประชาชนที่เป็นประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย
 
105. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างไร
         ตอบ    1.  ตรวจ สอบและรายงานการกระทำ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงาน
                   2.  เสนอ เรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อ สิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
                   3.  เสนอ เรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ากฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับ ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
                  4.  ฟ้อง คดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหา การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม
                 5.  เสนอนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
                6.  ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
                7.  ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชนและองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน
                8.  จัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา

 หมวด 12  การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 106. ผู้ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดบ้าง มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง
         ตอบ    (1) นายกรัฐมนตรี
                    (2) รัฐมนตรี
                    (3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
                    (4) สมาชิกวุฒสภา
                    (5) ข้าราชการเมืองอื่น
                    (6) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
 
107. ผู้ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามข้อ 103 มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติอย่างไร
         ตอบ    1. ในกรณีที่เป็นการเข้ารับตำแหน่ง ให้ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้ารับตำแหน่ง
                   2. ในกรณีที่เป็นการพ้นจากตำแหน่ง ให้ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง
                   3. ในระหว่างดำรงตำแหน่งหรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจากตำแหน่ง ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ในวันที่ผู้ดำรงตำแหน่ง นั้นตายภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ดำรงตำแหน่งตาย
                   4. ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง นอกจากต้องยื่นบัญชีแล้ว ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริง ในวันครบ 1 ปี นับจากวันที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งโดยยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปีด้วย
 
108. ผู้ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้ สินและเอกสารปะกอบตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยความ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้ใครวินิจฉัยต่อไป
         ตอบ  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

judyki:
ขอบคุณมากๆนะค่ะ ที่นำมาฝากกัน แล้วมีแนวข้อสอบอย่างอื่นอีกป่าวค่ะ ถ้ามีขอด้วยนะค่ะ

suchittra_judy@hotmail.com ขอบคุณจริงๆค่ะ

pikaqiu07:
ขอบคุณมากๆ น่ะค่ะ

preda:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version