งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ถามเกี่ยวกับงานสารบรรณครับ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • comafter
  • 3
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
เมื่อ: 12/ม.ค./2014, 05:58:01 AM
31128 ครั้ง
LINE it!
ผมดูไฟล์บน Youtube บ้าง ในหนังสือบ้าง เกี่ยวกับการเก็บหนังสือ เมื่อายุครบ 20 ปี บางแห่ง บอกเก็บ ที่ หอจดหมายเหตุ บางแห่งบอกเก็บที่กองจดหมายเหตุ อยากทราบว่าจริงๆแบบไหนถูกกันแน่ และเห็นใน DVD บางแห่งบอกว่า ถ้าตอบหอจดหมายเหตุผิด ให้ตอบกองจดหมายเหตุเท่านั้น และมั่นใจในคำตอบกองจดหมายเหตุด้วย  ผมเลยงง  ว่า ตกลง กองหรือหอ รบกวน ชี้แนะหน่อยครับ m;3

16 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 mantis 12/ม.ค./2014, 05:05:40 PM

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ครับ

ในความคิดส่วนตัวของผมจะตอบว่าหอจดหมายเหตุก็คงไม่ผิด เพราะคืออันเดียวกัน และอีกอย่างคงไม่มีใครกล้าออกข้อสอบหลอกแบบนี้แน่นอนครับเพราะเพราะไม่ว่าจะ"กอง" หรือ "หอ" ก็ถูกเหมือนกัน

รองหัวหน้าเว็บ

#2 GODTUN 22/ม.ค./2014, 03:02:37 PM

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
ถ้าจะให้ชัด ต้องไปเปิด ระเบียบตัวเตรียม จะชัดเจนครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#3 aegskachai 12/พ.ค./2014, 09:11:26 AM

ต้องแยกคำว่าก อง กับหอ จดหมายเหตุครับ ส่วนมากถ้าเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ จะเกี่ยวข้องกับกอง แต่ถ้าเปนเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการ คือ หอจดหมายเหตุครั้ง เอกสารที่เกบไว้20 คือ เอกสารที่ห้ามมิให้เปืดเผยตามมตรา 15 พรบ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 15 จะเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัทครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#4 newdata 12/พ.ค./2014, 11:29:10 AM

 m;2มันคนละตัวกันครับ ถ้าระเบียบงานสารบรรณ  ที่หนังสือมีอายุครับ  20  ปี  ให้เก็บที่กองจดหมายเหตุ
แต่ถ้าเป็น พรบ ข้อมูลข่าวสาร  หนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี ให้เก็บที่ หอจดหมายเหตุ ครับ  อย่าสับสนมัน พรบ คนละตัวครับ
ส่วนมากเราจะจำแค่จดหมายเหตุ  ตกม้าตายมาเยอะข้อนี้

รองหัวหน้าเว็บ

#5 newaomd 12/พ.ค./2014, 01:23:39 PM

กองจดหมายเหตุ...หอจดหมายเหตุ
มันต่างกันที่ พ.ศ. ของ ระเบียบงานสารบรรณ.ไม่ใช่หรอคะ..พ.ศ.2526 กับ พ.ศ. 2548
และต่างกันที่ หนังสือเก็บ 25 กับเก็บ 20 ปี

เท่าที่เราอ่านเจอนะคะ..ระเบียบงานสารบรรณอ่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#6 tabo 19/ม.ค./2015, 09:27:26 PM

คำสั่ง กรุงเทพมหานคร ต้องทำหนังสือราชการแบบ ใด (2/2558) รบกวนเฉลยหน่อยนะคะ)
 ก   หนังสือเวียน
  ข  หนังสื้อสั่งการ
 ค   หนังสื้อภายใน
 ง   หนังสือประชาสัมพันธ์

รองหัวหน้าเว็บ

#7 atikasit 19/ม.ค./2015, 09:34:38 PM

หนังสือสั่งการของกรุงเทพทหานครมี3ประเภท
1.คำสั่งกรุงเทพมหานคร
2.คำสั่งหน่วยงาน
3.คำสั่งส่วนราชการ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#8 สามัคคีคือพลัง 19/ม.ค./2015, 09:37:21 PM

ผมตอบหนังสือสั่งการไม่รู้ถูกป่าว

เจ้าหน้าที่ใหม่

#9 tabo 19/ม.ค./2015, 09:38:25 PM

ตอบผิด  ตอบหนังสือเวียน หลงประเด็น เพราะนึกถึงหนังสือจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ใหม่

#10 สามัคคีคือพลัง 19/ม.ค./2015, 09:50:08 PM

กึ๋ย 555 ผิดอีกแล้ว เจ็บปวด

เซียน(GURU)

#11 oc10 19/ม.ค./2015, 10:42:45 PM

กองจดหมายเหตุ...หอจดหมายเหตุ
มันต่างกันที่ พ.ศ. ของ ระเบียบงานสารบรรณ.ไม่ใช่หรอคะ..พ.ศ.2526 กับ พ.ศ. 2548
และต่างกันที่ หนังสือเก็บ 25 กับเก็บ 20 ปี

เท่าที่เราอ่านเจอนะคะ..ระเบียบงานสารบรรณอ่ะ
ตามนั้นครับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 เก็บหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปี ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2548 เก็บหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

ปลัด I.T.

#12 TALUG 19/ก.พ./2015, 05:51:38 AM

กองจดหมายเหตุ...หอจดหมายเหตุ
มันต่างกันที่ พ.ศ. ของ ระเบียบงานสารบรรณ.ไม่ใช่หรอคะ..พ.ศ.2526 กับ พ.ศ. 2548
และต่างกันที่ หนังสือเก็บ 25 กับเก็บ 20 ปี

เท่าที่เราอ่านเจอนะคะ..ระเบียบงานสารบรรณอ่ะ
ถ้าจะอ่านระเบียบหรือ พ.ร.บ.ใดๆ แนะนำให้น้องๆอ่านฉบับล่าสุด มันไม่ได้ต่างกันที่ พ.ศ.หรอกค่ะแต่มันต่างกันที่การปรับปรุงล่าสุด ตัวอย่าง เช่น การเก็บหนังสือจากเมื่อก่อน 25 ปี (ระเบียบฯ 2526) มาเป็น 20 ปี (ระเบียบฯปรับปรุง 2548)
ถ้าเราต้องการค้นคว้าข้อมูลใหม่ ให้พิมพ์ค้นหาระเบียบฯ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถ้าในรายละเอียดเขาบอกว่ายกเลิกข้อ...นั่นหมายความว่าในระเบียบเก่าเขายกเลิกข้อนั้นๆ แล้ว และโดยปกติแล้วการถามคำถามจะไม่มีการถามในเรื่องที่ยกเลิกไปแล้ว ฉะนั้นต้องตอบให้เป็นปัจจุบัน เช่นนี้ ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ปนับจากวันที่ไดจัดทําขึ้น ที่เก็บไวณ สวนราชการใด พรอมททั้ง
บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ปใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร ภายในวันที่
๓๑ มกราคม ของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้
 ๕๘.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติหรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
 ๕๘.๒ หนังสือที่มีกฎหมายขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไปกําหนดไวเปนอยางอื่น
 ๕๘.๓ หนังสือที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้นใหจัดทําบัญชี
หนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง สงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร

นั่นแสดงให้เห็นว่าการเก็บหนังสือเปลี่ยนจาก 25 ปี มาเป็น 20 ปี แล้ว หรืออีกตัวอย่างคือ คือการทำคำสั่ง จาก สั่ง  ณ  วันที่....เดือน.......2558  มาเป็น สั่ง  ณ  วันที่....เดือน....พ.ศ. ..... (ให้เติมคำว่า พ.ศ. เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน) และปัจจุบันระเบียบฯนี้มีการปรับปรุง(บางอย่าง)ล่าสุด 2551 แล้วใช่ไหมคะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#13 burtbee 21/ก.พ./2015, 01:42:10 AM

ทำไมหลายสำนัก บอกว่า ระเบียบงานสารบรรณ  ที่หนังสือมีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปีให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร  กองกับหอมันคนละที่กันเลยนะ อย่าเข้าใจว่ามันที่เดียวกัน
ซึ่งความจริงใน พรบก็บอกอยู่แล้วว่า ส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปีให้สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร

ผมไปดูในเล่มเก่าตอนนั้นมัน 25ปี ให้กอง  ตอนนี้แก้ไข20ปีให้หอ อย่าเอามาเหมารวมกันว่าให้กองครับ
อีกอย่างจขกท ไปดูในคลิปติวเก่ายังไม่อัพเดทมาละสิครับ 

เจ้าหน้าที่ใหม่

#14 burtbee 21/ก.พ./2015, 01:50:04 AM

เกือบลืมไป ผมก็ยังไม่แน่ใจ100% บางทีเค้าแก้ไขใส่เพิ่มในส่วนไหนบ้างป่าว 
กับอีกคำถามนึง มันยังคาใจผมทุกวันนี้ พรบระเบียบข้าราชการพลเรือน ก่อนที่จะบังคับใช้ 2551 คือปีอะไร
ผมไม่เคลียรไป บางทีก็บอก 35 บางที่ก็ 44 ก่อนสอบไม่คิดว่ามันจะดักหลังออกสอบ มันก็ดันออกจนได้ เวรกรรมจริงๆ

ใครรู้ก็ขอความกรุณาให้คำตอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ