งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: วุฒิสอบ เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • chalaempon
  • 3
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
  • อีเมล์
เมื่อ: 18/ส.ค./2014, 09:37:56 AM
10497 ครั้ง
LINE it!
 m;3จบ ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
สอบตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ได้ไหมครับ
หรือ ตำแหน่งใดได้อีกครับผม

5 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 surin ratchayot 21/ส.ค./2014, 10:47:08 PM

ได้ครับ ตามนี้เลย  เดิมช่างอิเลคฯ ไม่ได้ระบุไว้ (ของ กพ.ถืออิเลคฯเป็นคุณวุฒิเดียวกับไฟฟ้า) นี่ฉบับสมบูรณ์ของท้องถิ่น จะระบุ ช่างอิเลคฯไว้ด้วย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)

ตําแหนงประเภท    ทั่วไป
ชื่อสายงาน      ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อตําแหนงในสายงาน   เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับตําแหนง     ปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
1.  ดานปฏิบัติการ
(1)  ดําเนินการปองกัน ระงับ และบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ หรือตามที่รอง
ขอ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและ
บรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
(2)  เฝาระวั ง ตรวจตรา และฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตางๆ เพื่อดําเนินการปองกัน
เชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ
(3)  จัดเตรียม จัดเก็บบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ หรือยานพาหนะที่ใชใน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยูเสมอและให
การดําเนินงานเปนไปอยางสะดวกราบรื่นและปลอดภัย
(4)  ศึกษาคนควา และรวบรวมงานวิชาการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหมี
ขอมูลประกอบการพิจารณา การวางแผน และการกําหนดกลไก หลักเกณฑ และนโยบาย
ตางๆ ในการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ
(5)  แกไขปญหาตางๆ ในเบื้องตนดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามกฎระเบียบที่กําหนดไว
(6)  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่ อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอย างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
(7)  ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2.  ดานบริการ
(8)  ตอบขอซักถาม เผยแพร ฝกอบรม และถายทอดความรูความเขาใจดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหแกผูประสบภัย ประชาชน และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตางๆ
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองเหมาะสมและสามารถปองกัน และบรรเทาเหตุการณ
ตางๆ ได
(9)  ประสานงานกับหน วยงานภาคราชการและเอกชนในการขอความร วมมือหรือใหความ
ชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไป
อยางราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาวิจัย
เรื่อง
การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ระยะที่
2)
 
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา
ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางอิเล็กทรอนิกส ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอื่นที่
ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ชางเครื่องยนต ชาง
ไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางอิเล็กทรอนิกสชางเชื่อมและโลหะแผน หรือ
ทางอื่นที่ ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ทางชางเครื่องยนต
ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางอิเล็กทรอนิกส ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือ
ทางอื่นที่ ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 chalaempon 26/ส.ค./2014, 01:12:46 PM

 :th\ :th\ :th\ขอบคุณครับผม

รองหัวหน้าเว็บ

#3 kitchanat 08/ต.ค./2014, 08:46:56 AM

ช่างอิเล็กทรอนิกส์สอบได้นะคับตอนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันอยู่ พึ่งบรรจุได้2เดือนเองคับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#4 lockon543 18/ต.ค./2018, 02:46:26 PM

สอบถามครับ ผมวุฒิปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีสิทสอบตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้หรือไม่ครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#5 Chartsuda 21/เม.ย./2019, 09:17:27 AM

จบช่างยนต์ สอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มั้ยคะ ในระเบียบเขาระบุว่าช่างเครื่องยนต์คะ