งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: การจ่ายเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ และการเรียกเงินเดือนคืน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 10/ก.ค./2015, 09:40:07 AM
37449 ครั้ง
LINE it!
การจ่ายเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ และการเรียกเงินเดือนคืน
            


      เกิดคำถามอยู่บ่อยครั้ง เกี่ยวกับปัญหาข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละทิ้งหน้าที่ราชการแล้วหน่วยงานต้นสังกัดต้องจ่ายเงินเดือนในระหว่างการละทิ้งหน้าที่ราชการหรือไม่ ซึ่งบางแห่งจ่าย บางแห่งไม่จ่าย แต่พอข้าราชการผู้ละทิ้งหน้าที่ราชการสอบถามว่าทำไมไม่จ่าย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็จะโยนกันไปมาซึ่งบางครั้งก็ได้รับคำตอบบางครั้งก็เงียบเพราะไม่รู้จะตอบยังไงดี

      การจ่ายเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ กำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณี   โดยอนุโลม ซึ่งกรณีของข้าราชการพลเรือนฯ นั้น พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น  ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๖ บัญญัติ ว่า “ข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการห้ามมิให้จ่ายเงินเดือนสำหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนีราชการดังกล่าว”
 
      คำว่าเหตุอันสมควรหมายถึงอะไร นั้น เป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่จะต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงาน ก.ท. ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๖/๑๖๓๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้พิจารณาโดยหากได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ จึงต้องห้ามมิให้จ่ายเงินเดือนสำหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ
 
      สำหรับข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอื่น จะมีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือไม่ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินกับข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการ เช่น กรณีการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน ประจำปีหรือลากิจส่วนตัวก็จะต้องจ่ายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปีบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกรณีที่ข้าราชการมิได้มาปฏิบัติราชการเพราะถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ซึ่งถูกสั่งพักราชการให้ออกจากราชการ ไว้ก่อนเมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุดตามพระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ อธิบดีกรมบัญชีกลางไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาหรือสั่งการให้เป็นอย่างอื่นได้

      ส่วนกรณีที่ข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการและไม่มีกฎหมายกำหนดให้จ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงิน ในกรณีดังกล่าวไว้ เช่น กรณี เกิดแผ่นดินไหวหรืออุทกภัยร้ายแรง เป็นเหตุให้ข้าราชการไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ เป็นอำนาจของอธิบดีกรมบัญชีกลางที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิให้ได้รับเงินเดือนหรือไม่

      มาถึงกรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดได้จ่ายเงินเดือนข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละทิ้งหน้าที่ราชการไปแล้ว จะมีวิธีการดำเนินการเรียกเงินเดือนคืนอย่างไร นั้น เนื่องจากการได้รับเงินไปนั้น เป็นการใช้สิทธิ ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่ใช่การกระทำละเมิด หน่วยงานไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้ ต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ   แห่งการฟ้องคดี เช่น หน่วยงานมีคำสั่งไล่ผู้ละทิ้งหน้าที่ราชการออกจากราชการเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ หน่วยงานดังกล่าวจึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๕/๒๕๕๗)

      จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินเดือนข้าราชการง่าย แต่การเรียกเงินคืนนั้นยาก จึงเกิดปัญหาตามมาว่า   หากไม่สามารถเรียกเงินเดือนคืนจากผู้ที่ละทิ้งหน้าที่ราชการที่ได้รับไปแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินให้ไปอาจถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ เข้าสุภาษิตที่ว่า “เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง ยังต้องเอากระดูกมาแขวนคออีก”


**********************
   ส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์
    สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06/มิ.ย./2016, 01:55:09 PM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น