งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการท้องถิ่นในระบบแท่ง"ทั่วไป"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เจ้าหน้าที่ใหม่

#30 salapaoza 25/พ.ค./2016, 11:54:08 AM

 :wanwan044: สมมติ  บรรจุ ซี 2 เดือน ก.ย.  54   ปกติเลื่อนตามซี ปี 56 เป็น ซี 3  และ ปี 58  เป็นซี 4  จากนั้นตอนนี้ ปี59 เข้าแท่ง เรา ก้อเป็นจพง.ธุรการปฏิบัติงาน  แล้วเราจะเป็นชำนาญงานตอนไหน  ที่ว่าวุฒิ ปวส ดำรง 4  ปี คือ ???  รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ

V.I.P. ผู้สนับสนุน
เซียน(GURU)

#31 SpeeDle 25/พ.ค./2016, 02:32:03 PM

:wanwan044: สมมติ  บรรจุ ซี 2 เดือน ก.ย.  54   ปกติเลื่อนตามซี ปี 56 เป็น ซี 3  และ ปี 58  เป็นซี 4  จากนั้นตอนนี้ ปี59 เข้าแท่ง เรา ก้อเป็นจพง.ธุรการปฏิบัติงาน  แล้วเราจะเป็นชำนาญงานตอนไหน  ที่ว่าวุฒิ ปวส ดำรง 4  ปี คือ ???  รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ
ซี 1-4 (สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2)เดิม ถูกรวมเข้าเป็นระดับปฏิบัติงาน ดังนั้นให้นับได้ตั้งแต่ตอนที่บรรจุได้เลยครับ เพราะอย่างไรบรรจุซี 2 ก็ต้องใช้วุฒิระดับ ปวส.ขึ้นไปอยู่แล้ว

(ผู้ดูแลบอร์ด)
เซียน(GURU)

#32 ส.เสือ™ 05/มิ.ย./2016, 01:39:19 AM

:wanwan044: สมมติ  บรรจุ ซี 2 เดือน ก.ย.  54   ปกติเลื่อนตามซี ปี 56 เป็น ซี 3  และ ปี 58  เป็นซี 4  จากนั้นตอนนี้ ปี59 เข้าแท่ง เรา ก้อเป็นจพง.ธุรการปฏิบัติงาน  แล้วเราจะเป็นชำนาญงานตอนไหน  ที่ว่าวุฒิ ปวส ดำรง 4  ปี คือ ???  รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ
ซี 1-4 (สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2)เดิม ถูกรวมเข้าเป็นระดับปฏิบัติงาน ดังนั้นให้นับได้ตั้งแต่ตอนที่บรรจุได้เลยครับ เพราะอย่างไรบรรจุซี 2 ก็ต้องใช้วุฒิระดับ ปวส.ขึ้นไปอยู่แล้ว

 :wanwan017:

รองหัวหน้าเว็บ

#33 aek7337 09/มิ.ย./2016, 02:41:02 PM

ต้องดูระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตำแหน่งที่ีจะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง หรือไม่ครับ ที่ว่า คุณวุฒิ ปวช สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1จะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 5 ต้องมีระยะเวลา 8 ปี หรือ สาย 2 คุณวุฒิ ปวส.6 ปี ปวท. 7 ปี หรือไม่ครับ ตามประกาศ ก
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (มท 0809.5/ว 40 ลว.15 ก.ย. 2558) ข้อ 6 ระบุให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในระบบซี เทียบเท่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามคุณสมบัติที่ระบุในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในระบบแท่ง(ซี1-4 ของสายงานซี 1 และ2 เทียบเป็นระดับปฏิบัติงาน , 5-6 เทียบเป็นระดับชำนาญงาน , ฯลฯ , 3-5 ของสายงานซี 3 เทียบได้เป็นระดับปฏิบัติการ , 6-7 เทียบได้เป็นระดับชำนาญการ , ฯลฯ) โดยการเทียบระยะเวลาในระบบซีมาใช้ในระบบแท่งเพื่อใช้ในการเลื่อนระดับให้ดูแนวทางจากเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (มท 0809.5/ว 58 ลว.11 ธ.ค.2558) ประกอบกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้น ๆ นะครับ

ยังสับสนอยู่เลยครับสรุป
1. ดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอย่างเดียว ปวช.6ปี, ปวท.5ปี, ปวส.4ปี หรือ
2. ดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง+หลักเกณฑ์ ข้อ 182 ประกาศ ก. 2545
    ปวช.8ปี, ปวท.7ปี, ปวส.6ปี
 
ตัวอย่างข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เขาชัดเจนกว่า...
1. กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ที่   คุณสมบัติของบุคคล   หมายเหตุ
1.   มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ระดับปฏิบัติงาน   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
2.   เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  ดังนี้
- ระยะเวลา 6 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวช.
- ระยะเวลา 5 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวท.
- ระยะเวลา 4 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวส.
(ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภท และระดับ)   
3.   ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
4.   มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคล ดังนี้
- ระยะเวลา 11 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ม.3/ มศ.3/ ม.6
- ระยะเวลา 10 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ม.ปลาย (วช.1)
- ระยะเวลา  8 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวช.
- ระยะเวลา  7 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวท.
- ระยะเวลา  6 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวส.
(ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง)   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2537

V.I.P. ผู้สนับสนุน
เซียน(GURU)

#34 SpeeDle 09/มิ.ย./2016, 03:05:19 PM

ข้อ 1 ครับ ข้อ 2 ใช้ไม่ได้ เนื่องจาก ขัดกับข้อ 1 ครับ

(ผู้ดูแลบอร์ด)
เซียน(GURU)

#35 ส.เสือ™ 09/มิ.ย./2016, 03:12:30 PM

ระดับปฏิบัติงาน จะเลื่อนไประดับชำนาญงาน
- วุฒิ ปวช. ต้องมีเวลาระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี
- วุฒิ ปวท. ต้องมีเวลาระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี
- วุฒิ ปวส. ต้องมีเวลาระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี

เจ้าหน้าที่ใหม่

#36 sc20nu 18/ส.ค./2016, 04:38:13 PM

สอบถามครับ  เดิมตำแหน่ง จนท.พัฒนาชุมชน  บรรจุ ซี 1(ใช้วุฒิ ป.ตรี สมัคร)  เมื่อ 1 ก.ย 2555 ปัจจุบัน อยู่ในแท่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน วันที่ 1 ก.ย 2559 จะมีระยะเวลาครองตำแหน่ง ครบ 4 ปี พอดี สามารถประเมินเลื่อนระดับเป็นชำนาญงานได้ไหมครับ

หัวหน้าเว็บ

#37 wa-ti 19/ส.ค./2016, 09:27:59 AM

สอบถามความเห็นผู้รู้หน่อยครับ
บรรจุซี 1 = 3 ธ.ค 55 ใช้วุฒิ ปวส
ปรับ จพง. = 1 ต.ค 58 ปัจจุบันยัง ซี 2 เงินเดือน 12,220.- บาท
3 ธ.ค 2559 จะครบ 4 ปี จะสามารถประเมินเลื่อนระดับเป็นชำนาญงานได้เลยหรือป่าวครับ
* ความคิดผมนะครับ * ว่าหน้าจะปรับได้นะครับหรือพี่มีความคิดอย่างไรครับ
- ระยะเวลาครบ 4 ปี มีวุฒิ ปวส.ตรงตามมาตราฐาน
- เงินเดือน 12,220.- บาท ถึงขั้นต่ำที่ 9,700.- บาท (ตามหนังสือหารือ มท.0809.2/ว74 ลงวันที่ 22 ก.ค 59)
ไม่รู้ว่าปรับได้หรือป่าวส่วนผมรอครบจะลองทำเรื่องไปครับ เพื่อนๆ พี่ๆ มีความเห็นอย่างไรครับ

หัวหน้าเว็บ

#38 watrapro 19/ส.ค./2016, 10:03:59 AM

เงินเดือนขั้นต่ำจากปฏิบัติงานไปชำนาญงานต้องเท่าไหร่ครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#39 123456D 19/ส.ค./2016, 10:06:22 AM

เป็นทหารมา12ปีโอนย้ายมา อบต.เจ้าพนักงานธุรการระดับ4เดิม 1 ปีแล้วไม่ทราบว่าจะเลื่อนระดับได้ตอนไหน

tingry12@gmail.com

เจ้าหน้าที่ใหม่

#40 mask 07/ก.ย./2016, 01:22:34 PM

ขอสอบถามครับ ผมโอนจากกระทรวงสาธารณสุข มาอยู่ท้องถิ่น ในตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน เดิมอยู่ แท่ง ทั่วไป ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน ครอง ชำนาญงาน ใน ระบบแท่ง มาแล้ว 8 ปี ถ้าจะสอบเปลี่ยนเป็น หน.ฝ่ายฯ จะนับรวมกับ ระยะเวลาเดิมที่ ครอง อยู่ หรือไม่ครับ เพราะมาในตำแหน่งเดียวกัน

เจ้าหน้าที่ใหม่

#41 tungmaemix 06/ต.ค./2016, 12:33:07 PM

ขอสอบถามหน่อยค่า
ณ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ซี 5+6 รวมชำนาญงาน ครบ 6ปีแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  สามารถทำเรื่อง เปิดกรอบและขอเลื่อนเป็นอาวุโสเลยได้เลยไหมค่า  หรือต้องรอหลักเกณฑ์อะไรอีกไหม

V.I.P. ผู้สนับสนุน
เซียน(GURU)

#42 SpeeDle 06/ต.ค./2016, 01:22:07 PM

ขอสอบถามหน่อยค่า
ณ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ซี 5+6 รวมชำนาญงาน ครบ 6ปีแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  สามารถทำเรื่อง เปิดกรอบและขอเลื่อนเป็นอาวุโสเลยได้เลยไหมค่า  หรือต้องรอหลักเกณฑ์อะไรอีกไหม
ณ ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับจากชำนาญงาน เป็น อาวุโสนะครับ ยกเว้นของตำแหน่งสายงานช่าง แต่ถ้าจะขยายกรอบไว้รอก็อาจทำได้ครับ

หัวหน้าเว็บ

#43 ฟ้าใสทะเลสวย 20/ก.ค./2017, 11:13:47 AM

ขอสอบถามหน่อยค่า
ณ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ซี 5+6 รวมชำนาญงาน ครบ 6ปีแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  สามารถทำเรื่อง เปิดกรอบและขอเลื่อนเป็นอาวุโสเลยได้เลยไหมค่า  หรือต้องรอหลักเกณฑ์อะไรอีกไหม
ณ ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับจากชำนาญงาน เป็น อาวุโสนะครับ ยกเว้นของตำแหน่งสายงานช่าง แต่ถ้าจะขยายกรอบไว้รอก็อาจทำได้ครับ
เมื่อไหร่จะมีหลักเกณฑ์ขึ้นอาวุโสคะ ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่สายช่าง

รองหัวหน้าเว็บ

#44 mp 16/ม.ค./2018, 04:55:40 PM

สอบถามค่ะ ตอนนี้เป็นข้าราชการ กทม. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 ปี อยากโอนไปเทศบาล ถ้าโอนไปปรับชำนาญงานได้เลยหรือเปล่าคะ