งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 129 อัตรา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 27/เม.ย./2016, 09:01:41 AM
56030 ครั้ง
LINE it!
เทศบาลนครนนทบุรี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี
จำนวน 129 อัตรา
************
ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง (งบประมาณ 2558 - 2560) (แก้ไขครั้งที่ 4) จำนวน 129 อัตราเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
      1.1.1 ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

      1. สำนักปลัดเทศบาล
            1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
      2. สำนักการคลัง
            1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน  1 อัตรา
            2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
            3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
            4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
            5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 2 อัตรา
            6. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
      3. สำนักการช่าง
            1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
            2. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 3 อัตรา
            3. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
            4. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
            5. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 6 อัตรา
            6. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
      4. กองวิชาการและแผนงาน
            1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
      5. สำนักการศึกษา
            1. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (คหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
            2. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ภาษาไทย) จำนวน 4 อัตรา
            3. ตำแหน่งผู้ช่วยครู(ฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
            4. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 4 อัตรา
            5. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (บรรณารักษ์) จำนวน 1 อัตรา
            6. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
            7. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
            8. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (นาฏศิลป์) จำนวน 2 อัตรา
            9. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ดนตรีไทย) จำนวน 1 อัตรา
            10. ตำแหน่งผู้ช่วย (ดนตรีสากล) จำนวน 1 อัตรา
            11. ตำแหน่งผู้ช่วยครู(พลศึกษา) จำนวน 2 อัตรา
            12. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา
            13. ตำแหน่งผู้ช่วยครูปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
            14. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
            15. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
      6. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
            1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 4 อัตรา
            2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
            3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินละบัญชี จำนวน 1 อัตรา
            4. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา
            5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
            6. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน จำนวน 1 อัตรา

    1.1.2 ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
      1. สำนักปลัดเทศบาล
            1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
      2. สำนักการช่าง
            1. ตำแหน่งช่างเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา
            2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 7 อัตรา
            3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
      3. กองวิชาการและแผนงาน
            1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
      4. สำนักการศึกษา
            1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
      5. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
            1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา
      6. แขวงท่าทราย
            1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

   1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
    1. สำนักปลัดเทศบาล
        1. ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
        2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา
        3. ตำแหน่งพนักงานวิทยุ จำนวน 1 อัตรา
    2. สำนักการคลัง
        1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
    3. สำนักการช่าง
        1. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 24 อัตรา
        2. ตำแหน่งคนสวน จำนวน 6 อัตรา
    4. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
        2. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 6 อัตรา
    5. สำนักการศึกษา
        1. ตำแหน่งคนครัว จำนวน 2 อัตรา
        2. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา
    6. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
        1. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน-ค่าตอบแทน
ตำแหน่งวุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท
ตำแหน่งวุฒิ ปวช. เงินเดือน 9,400 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท รวมเป็น 11,400 บาท
ตำแหน่งวุฒิ ปวส. เงินเดือน 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพ 1,785 บาท รวมเป็น 13,285 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร 1 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)


รายละเอียดการรับสมัคร วุฒิการศึกษาที่ต้องมีของแต่ละตำแหน่ง สามารถคลิกอ่านได้ที่นี่


ใบสมัครพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรีอ่านต่อ ...

เทศบาล รับสมัครงาน สอบเป็นพนักงาน 2559
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08/มิ.ย./2016, 11:54:38 PM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น