งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มติที่ประชุมก กลาง ท้องถิ่น 'ร่วม 3 ก ครั้งที่ 6/2559'

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 30/มิ.ย./2016, 09:36:49 AM
18464 ครั้ง
LINE it!
มติที่ประชุมก กลาง ท้องถิ่น 'ร่วม 3 ก ครั้งที่ 6/2559'#‎วันพุธที่‬ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดราชการ ที่ประชุมมีมติคัดเลือก นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ประธานการประชุม
‪#‎ประชุมร่วม‬ ๓ ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

‪#‎เรื่องเพื่อทราบ‬ :

๑. หารือการดำรงตำแหน่งผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กรณีครบวาระดำรงตำแหน่งตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑/๒๕๕๗
~ กรณีเทศบาลตำบลแสนตุ้ง จังหวัดตราด เทศบาลตำบลห้วยไคล้ จังหวัดเชียงราย เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ครบวาระยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
‪#‎มติที่ประชุม‬ : เห็นชอบตามเสนอ ให้นายกเทศมนตรีและประธานสภาเทศบาลยังคงเป็นผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) อยู่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งความเห็นให้จังหวัดตราด จังหวัดเชียงราย และสำนักบริหารการคลังท้องถิ่นทราบ และจะได้แจ้งเวียนให้ทุกจังหวัดทราบต่อไป๒. แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่นกระทำละเมิดต่อผู้คดี
~ จากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวได้ข้อยุติว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการปฏิบัติงานเพื่อภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หากกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
#มติที่ประชุม : ทราบตามที่เสนอ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นดำเนินการกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานของคณะกรรมการและทำความเข้าใจกับคณะกรรมการคณะต่างๆในทุกจังหวัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หากเกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อไป ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแจ้งกำชับดังกล่าวแล้ว

๓. การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
#มติที่ประชุม : ทราบตามที่เสนอ จากโครงสร้าง ภารกิจและหน้าที่ของสำนัก/กองช่างที่มีความหลากหลายในงานด้านช่างการกำหนดให้มีตำแหน่งนักบริหารงานช่าง วิศวกรในสาขาต่างๆ ตามลักษณะงาน รวมถึงตำแหน่งนายช่างต่างๆ จึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
นายสรณะ เทพเนาว์ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม และนายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

2 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 olanrik 30/มิ.ย./2016, 10:33:33 AM

แล้วเรื่องการปลดล็อคสอบแข่งขันหละครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 baccaratroulette 21/เม.ย./2020, 02:26:13 PM

fun88
Your post is very unique and reliable information for all readers to write more on the same topic.If you are interesting,you can going to fun88.