งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: 18 ประเด็นปัญหา "การจ่ายเงินโบนัสท้องถิ่น" ก กลางเตรียมถก 21 ธ.ค.นี้

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 17/ธ.ค./2016, 09:03:30 AM
58170 ครั้ง
LINE it!
18 ประเด็นปัญหา "การจ่ายเงินโบนัสท้องถิ่น" ก กลางเตรียมถก 21 ธ.ค.นี้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 - นายปิยะ คังกัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการตั้งประเด็นคำถามให้พวกเราช่วยกันให้คำแนะนำสามารถสรุปปัญหา เพื่อที่จะนำไปแจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลประจำปี เพื่อนำเสนอต่อ ก.กลาง ได้ทั้งหมด 18 ประเด็นตามนี้นะครับ

สรุปแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี

1 การคำนวณวงเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่กำหนดไว้ไม่สูงกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ขอรับการประเมิน การคำนวณวงเงินร้อยละ 40 จะต้องถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หรือไม่

2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาของปีที่ขอรับการประเมินทุกด้านๆ ละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
- คำว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาหมายถึงปีใด
- หากคะแนนการประเมินคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 แต่มีบางด้านไม่ผ่านการประเมินจะถือว่าเข้าเงื่อนไขขององค์กรที่ขอรับการประเมินหรือไม่

3 ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ขอรับการประเมิน หากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตอนที่เสนอเพื่อขอรับการประเมินไม่ถึง ร้อยละ 10 และต่อมามีการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะยื่นเรื่องเสนอขอรับการประเมินเพิ่มเติม และเข้าเงื่อนไขในการที่จะขอรับเงินรางวัลประจำปีได้หรือไม่

4 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานเหตุผลที่ส่งโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอกำหนดเงินรางวัลประจำปีพร้อมวงเงินที่ขอใช้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อ ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด ไม่ทันภายในกำหนด (เดือนกันยายนของทุกปี) เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ประกาศใช้ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงไม่สามารถคำนวณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาได้ (ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ต่อมาสภาฯ ได้รับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ แล้ว และมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาเกินกว่าร้อยละ 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับการประเมินได้หรือไม่

5 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษกำหนดว่า ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 8 เดือน
- กรณีอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมไม่ถึง 4 เดือน แต่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป
- กรณีดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมครบ 8 เดือนแล้ว จึงมีการโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่
- กรณีที่ข้าราชการเคยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมและโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่และได้โอนกลับมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมอีกครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมรวมกันครบ 8 เดือน
บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปี หรือไม่

6 ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีการเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ไม่ได้มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม แต่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 30 กันยายน จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินรางวัลประจำปี หรือไม่

7 พนักงานจ้างที่สัญญาจ้างสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน และไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง แต่ได้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบตามเงื่อนไข จะได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือไม่

8 กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่มีการปรับปรุงตำแหน่ง หรือย้ายตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมและได้ปฏิบัติงานครบตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือไม่

9 ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง (เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มขั้น) และพนักงานจ้างที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จะได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราใด

10 พนักงานจ้างที่มีการต่อสัญญาจ้างใหม่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิม หรือมีการปรับปรุงจากพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือไม่

11 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับคะแนนประเมินผลตั้งแต่ 95 คะแนนขึ้นไป และประสงค์จะจ่ายเงินรางวัลประจำปีในอัตราไม่เกิน 1.5 เท่าของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ต้องเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด) แต่หากประสงค์ที่จะจ่ายเงินรางวัลประจำปีไม่เกิน 1 เท่า ยังต้องเสนอต่อ ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด หรือไม่

12 ในกรณีที่กำหนดอัตราการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ที่กำหนดอัตราการจ่ายไม่เกิน 0.5 เท่า , 1 เท่า หรือ 1.5 เท่าของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน หมายถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายลดหลั่นกันลงมาตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ เช่น 0.5 เท่า 0.4 เท่า 0.3 เท่า... ตามผลการปฏิบัติราชการและวงเงินคงเหลือที่สามารถจะจ่ายได้ใช่หรือไม่

13 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มีเหตุอื่น (ยกเว้นการเสียชีวิต หรือเกษียณ) เป็นเหตุให้การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ครบ 2 ครั้ง หรือลาออกก่อนมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 ต.ค. หรือเหตุอื่นที่ทำให้ขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างก่อนมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 ต.ค. จะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือไม่

14 ข้าราชการที่มีการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป มีการประเมินผลการปฏิบัติงานครบ 2 ครั้ง แต่ครั้งแรกไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพราะปฏิบัติงานไม่ครบ 4 เดือน แต่การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือไม่

15 ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ขอรับการประเมิน หากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตอนที่เสนอเพื่อขอรับการประเมินเป็นไปตามเงื่อนไข และต่อมามีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน เมื่อสิ้นปีงบประมาณทำให้งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนมีไม่ถึงร้อยละ 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้าเงื่อนไขในการที่จะขอรับเงินรางวัลประจำปีได้หรือไม่

16 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำจะต้องมีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี 2 ครั้ง จะต้องเป็นผลการประเมินในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือไม่

17 กรณีเป็นลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่า 8 เดือน และผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าระดับดี แต่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเนื่องจาก มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือไม่

18 การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเริ่มประเมินตั้งแต่เมื่อใด จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมใช่หรือไม่

ทั้งนี้ รอฟังผลการพิจารณาจาก ก.กลาง ต่อไปนะครับ
ซึ่ง ก กลาง ท้องถิ่นเดือนนี้จะประชุมในวันที่ 21 ธันวาคม 2559

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น