งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ "ข้อกำหนด กกต. การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 27/ธ.ค./2016, 04:51:12 PM
29126 ครั้ง
LINE it!
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ "ข้อกำหนด กกต. การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น-ผู้บริหารท้องถิ่น"เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ "ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559" โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546

ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 เมื่อได้ประกาศให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแจ้งหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นจัดทําร่างประกาศกําหนดหน่วยลงคะแนนเสียงตามแบบ ถ.ถ. 2 เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อพิจารณาประกาศกําหนดหน่วยลงคะแนนเสียงที่จะพึงมีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันลงคะแนนเสียง และให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดหน่วยลงคะแนนเสียง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทราบก่อนวันลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน โดยปิดประกาศไว้ ณ สถานที่เช่นเดียวกับข้อ 5”

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น