งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติม" ให้มีหน้าที่ยื่นแสดงทรัพย์สิน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 30/ธ.ค./2016, 02:37:22 PM
38320 ครั้ง
LINE it!
ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติม" ให้มีหน้าที่ยื่นแสดงทรัพย์สิน มีผล 4 ม.ค. 60ัวันนี้ (30 ธันวาคม 2559) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งต่อไปนี้ต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ด้วย


1. กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รองปลัดกรุงเทพมหานคร,หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร,ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล,ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์,ผู้อำนวยการ
สำนักอนามัย,ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,ผู้อำนวยการสำนักการโยธา,ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ,ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม,ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว,ผู้อำนวยการสำนักการคลัง,ผู้อำนวยการเทศกิจ,ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม,ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง,ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง,ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร,ผู้อำนวยการเขต


2. เมืองพัทยา ประกอบด้วย ปลัดเมืองพัทยา,รองปลัดเมืองพัทยา,หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา,ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข,ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม,ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว,ผู้อำนวยการสำนักการช่าง,ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล,ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม,ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ,ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เป็นต้น

การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินครั้งนี้เป็นการกำหนดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้เดิม โดยเพิ่มอีก 73 ตำแหน่ง เป็นจำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องยื่นบัญชีฯ อีก 477 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำต้นแบบในการแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการมีคุณธรรมให้แก่ระบบราชการ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความมีคุณธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว


การประกาศกำหนดตำแหน่งครั้งนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 โดยผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ซึ่งต้องยื่นบัญชีฯ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น