งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยได้รับแจ้งจาก "สตง. ชมเชยการบริหารงานของ อปท."

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 06/ม.ค./2017, 01:57:31 PM
28582 ครั้ง
LINE it!
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยได้รับแจ้งจาก "สตง. ชมเชยการบริหารงานของ อปท."คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีนโยบายใช้เงินอุดหนุนเป็นรางวัลเพื่อเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้เข้าสู่การแข่งขันในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะส่งผลให้การให้บริการสาธารณะของ อปท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยริเริ่มให้มีการมอบรางวัลนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ชมเชยการดำเนินงานของ อปท. โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Double Serface Treatment ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง

พบว่า มีการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการกับส่วนราชการอื่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้ประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ จำนวน 213,203.08 บาท และ 556,114.00 บาท ตามลำดับ ถือเป็นตัวอย่างและต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีที่ อปท. อื่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน

สปน. พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ สตง. ชมเชยการดำเนินงานของ อปท. ทั้ง 2 แห่ง เป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากเป็น อปท. ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ของ สปน. ที่ได้มอบให้กับท้องถิ่นทุกปี จึงเห็นสมควรยกย่องชมเชย อปท. ทั้ง 2 แห่ง ดังกล่าว

ทั้งนี้ สปน. ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและระนอง เพื่อชมเชยการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช และองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวให้ อปท. อื่น ๆ ในจังหวัด เพื่อเป็นตัวอย่างและต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีและนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน รวมทั้งได้ขอให้แจ้ง อปท. ทั้ง 2 แห่ง ทราบด้วยแล้ว

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น