งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เผยเอกสาร "คัดค้านและขอให้ทบทวนการโอน ขรก.พลเรือน มาเป็นปลัด อปท."

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/ม.ค./2017, 10:21:32 AM
19010 ครั้ง
LINE it!
เผยเอกสาร "คัดค้านและขอให้ทบทวนการโอนขรก.พลเรือน มาเป็นปลัด อปท."ตามที่เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 - นายสรณะ เทพเนาว์ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในฐานะนายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) โดยได้ยื่นข้อเสนอในการปรับปรุงเทียบเคียงตำแหน่งในสายนักบริหารฯ ซึ่งขอคัดค้านและขอให้ทบทวนการโอน "ท้องถิ่นอำเภอ , ท้องถิ่นจังหวัด , ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" มาเป็น "ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
 
ซึ่งทั้งนี้ ได้มีการลงชื่อคัดค้านและขอให้ทบทวนในครั้งนี้ จากปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ปลัดอบจ./ปลัดอบต. และพนักงานอปท.ตำแหน่งอื่นๆ รวมมากกว่าหนึ่งพันชื่อ จุดประสงค์หลักคือ จะขอให้ ก.ท. ทบทวนและยกเลิกเพิกถอนมติ ก.ท. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และมติ ก.อบต.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 กรณีเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น และรับโอนซึ่งเป็นการเทียบตำแหน่งที่ไม่ชอบและเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ยกเว้นตัวอย่างเช่น กรณี ท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการสูง) มาเป็นปลัดเทศบาล(บริหารสูง) ซึ่งทางกลุ่้มเรียกร้องเห็นว่าไม่เป็นธรรม เนื่องจากเป็นคนละแท่งกัน อีกทั้งมติในการโอนนักส่งเสริมท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ(สายวิชาการ) มาเป็นปลัด อบต.(บริหาร) ซึ่งเป็นคนละแท่งเช่นกัน นั้น


ปอ ห้วยยอด ป.สุพัฒน์ ผู้แทนปลัดเทศบาลในก.ท.จ.ตรัง ได้ให้ความอนุเคราะห์เอกสารที่ได้เสนอขอให้ ก.ท. ทบทวนและยกเลิกเพิกถอนมติ ก.ท. ในประเด็นข้างต้น ดังนี้

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา๑๓.๓๙น. "วันทำการสุดท้ายของปี"
เรียน ท่าน ป.สรณะ เทพเนาว์ ผู้แทนปลัดเทศบาลในก.ท. และนายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อน ขรก./พนง.อปท.ทุกท่าน.....

@ตามที่ พวกเรากลุ่ม"เพื่อน ก.ท.2559"ได้มีฉันทามติ ร่วมกันที่จะขอให้ก.ท.ทบทวนและยกเลิกเพิกถอนมติก.ท.เมื่อวันที่๒๙กรกฎาคม๒๕๕๙ และมติ ก.อบต.นครปฐม เมื่อวันที่๒๒กันยายน๒๕๕๙ กรณีเทียบตำแหน่งขรก.พลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่นและรับโอนซึ่งเป็นการเทียบตำแหน่งที่ไม่ชอบและเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

การนี้ มอบหมายให้ผม ป.ปรีชา จันทร์โหนง ทต.ห้วยยอด และ ป.สุพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ทต.คลองเต็ง จ.ตรัง เป็นผู้ประสานงาน/ร่างหนังสือและรวบรวมรายชื่อพนง.อปท.และขรก.ท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อร่วมกันยื่นหนังสือต่อ กท.และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๕๕๙ มาโดยลำดับ ตามที่ทราบแล้วนั้น.......

บัดนี้ ผมและน้องๆที่ร่วมกันรับอาสาเป็นผู้ประสานงานดังกล่าวข้างต้น ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จึงขอเรียนแจ้งการดำเนินการโดยสังเขปให้ทุกท่านทราบ/ดำเนินการดังนี้...

๑)ได้ร่างหนังสือ เพื่อให้ท่านป.สรณะ เทพเนาว์ ในฐานะผู้แทนปลัดเทศบาลในก.ท. และนายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อลงนามและจัดส่งไปยังผู้นำองค์กร/หน่วยงานต่างๆ รวม๙ แห่ง /ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยเอกสารรวม๙๒หน้า รวมทั้งสิ้น๘๒๘ หน้า (รายละเอียดตามหนังสือ สนง.ทต.ห้วยยอดที่ตง.๕๒๒๐๑/๒๑๐๓ลง.๓๐ธันวาคม๒๕๕๙ ดังแนบ)....

๒)สำหรับ รายละเอียดร่างหนังสือและจำนวนพนักงาน/ขรก.อปท.ปรากฏตามหนังสือ /เอกสารตามแนบ (เนื่องจากเอกสารมีเป็นจำนวนมาก จึงขออนุญาตไม่ลงรายชื่อทุกหน้าโดยขอลงเฉพาะหน้าแรกของแต่ละจังหวัดซึ่งปรากฏจำนวนรายชื่อด้วยเท่านั้น)และเป็นที่น่าชื่นชมยินดีว่า จำนวนผู้ร่วมลงชื่อมีมากถึง๑,๑๔๔ รายชื่อ จาก๒๖จังหวัด นับเป็นนิมิตรหมายที่ยอดเยี่ยมและเป็นประวัติศาสตร์ที่ชาวท้องถิ่นร่วมมือร่วมใจกันในลักษณะนี้....

3)ด้วยรายละเอียดร่างหนังสือและเอกสารประกอบมาก ประกอบกับ ได้ให้คำมั่นไว้กับเพื่อนๆน้องๆว่า หนังสือและเอกสารจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งได้ภายใน๓๐ธันวาคม  จึงได้ดำเนินการเริ่มจากค่ำๆของเมื่อวานกว่าจะแล้วเสร็จก็ล่วงถึงวันที่๓๐ และวันนี้เช้า ก็ได้จัดส่งทางปณ ไปให้ท่านป.สรณะฯ นายกสมาคมฯ เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว (ems)คาดว่าจะถึงปลายทาง(ทม.มหาสารคาม)ภายใน   วันที่๔มกราคม๒๕๖๐ การดังกล่าว แม้จะเหน็ดเหนื่อย แต่เราผู้รับอาสาไม่เคยท้อ เพราะ"การต่อสู้ของเราครั้งนี้ ไม่ใช่เพราะเกลียดชังคนที่อยู่เบื้องหน้า แต่ เรา ทำเพื่อ คนที่อยู่ข้างหลัง"....

๔)นับแต่นี้ จึงต้องขอความกรุณาจากท่านป.สรณะ เทพเนาว์ ที่เป็นผู้แทนของพวกเราเพียงท่านเดียวในขณะนี้ที่ยินดีรับรู้รับทราบปัญหาความรู้สึกความคิดและความต้องการของพวกเรา รวมทั้ง อาสาที่จะทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของพวกเราด้วยการลงนามและจัดส่งหนังสือไปยังองค์กรฯตามที่พวกเราประสงค์ ฯ ในนามคณะผู้ประสานงานฯ จึงขอขอบคุณท่านป.สรณะ เทพเนาว์ เป็นอย่างสูงมา ณโอกาสนี้ด้วย และคาดหวังว่า ท่านจะได้ดำเนินการต่อจากพวกเราด้วยความรวดเร็วเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ ต่อไป นี่คือความหวังของพวกเราซึ่งจะต้องเฝ้าติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวโดยใกล้ชิด ทั้งนี้ เมื่อท่าน ป.สรณะ นายกสมาคมฯ ได้ดำเนินการเป็นประการใดแล้ว ขอได้โปรดแจ้งให้ พี่น้อง เพื่อนก.ท.2559 เพื่อทราบด้วยครับ ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจครับ.....ปอ ห้วยยอด ป.สุพัฒน์ ผู้แทนปลัดเทศบาลในก.ท.จ.ตรัง

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น