งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: การติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการ ตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 27/เม.ย./2017, 10:34:39 PM
11119 ครั้ง
LINE it!
การติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า จังหวัดได้รับแจ้งจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งข้อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ให้หน่วยงานราชการที่มีงานก่อสร้างทุกประเภท ถือปฏิบัติเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง อาทิ เป้าหมายโครงการ แผนการทำงาน ระยะเวลาวันเริ่มต้น ระยะเวลาแล้วเสร็จ งบประมาณ ชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

โดยจัดทำเป็นป้ายเหล็กหรือป้ายไม้มีขนาดป้ายตามวงเงินโครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ดูแลการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ.2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็นพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ การสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนี้ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น