งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรม สถ. แจ้งด่วนที่สุด "การจัดซื้อนมโรงเรียนของ อปท." ภาคเรียนที่ 1/2560

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 15/พ.ค./2017, 09:43:17 AM
34336 ครั้ง
LINE it!
กรม สถ. แจ้งด่วนที่สุด
"การจัดซื้อนมโรงเรียนของ อปท."
ภาคเรียนที่ 1/2560
         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว968 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560

         เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

         1. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทราบและถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560
         2. ขอให้กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
         3. หาก อปท. ตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพนม ให้รายงานปัญหาให้คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับพื้นที่
รายละเอียด
อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

0 ความคิดเห็น