งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 18/พ.ค./2017, 10:58:22 AM
100336 ครั้ง
LINE it!
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

พระราชบัญญัตินี้จะใช้แทนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่เดิม  ซึ่งรวมถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535

จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ คือ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ (ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการมีส่วนร่วม อันจะเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ดาวน์โหลดเอกสาร สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
ได้ที่นี่


เอกสารจัดทำโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

0 ความคิดเห็น