งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ก.ถ.ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็น "ข้าราชการท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 19/พ.ค./2017, 09:58:48 AM
12423 ครั้ง
LINE it!
ก.ถ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็น "ข้าราชการท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ"ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้จัดทําโครงการการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยให้จังหวัดมอบหมายสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดําเนินการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น

บัดนี้ จังหวัดได้คัดเลือกและเสนอรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจําปีพ.ศ. 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศกําหนด พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้าราชการผู้ที่มีชื่อตามประกาศ โปรดส่งข้อมูลไปที่สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เพื่อรวบรวมส่งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ ต่อไป
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับประเทศ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ

ดูได้ที่นี่


อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

0 ความคิดเห็น