งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ก.ถ.ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็น "ข้าราชการท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 19/พ.ค./2017, 09:58:48 AM
12821 ครั้ง
LINE it!
ก.ถ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็น "ข้าราชการท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ"ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้จัดทําโครงการการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยให้จังหวัดมอบหมายสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดําเนินการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น

บัดนี้ จังหวัดได้คัดเลือกและเสนอรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจําปีพ.ศ. 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศกําหนด พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้าราชการผู้ที่มีชื่อตามประกาศ โปรดส่งข้อมูลไปที่สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เพื่อรวบรวมส่งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ ต่อไป
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับประเทศ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ

ดูได้ที่นี่


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น