งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ((ดาวน์โหลดฟรี))แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • lumsum999
  • 13
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
  • อีเมล์
เมื่อ: 05/ต.ค./2017, 08:42:44 AM
493 ครั้ง
LINE it!
((ดาวน์โหลดฟรี))แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
 
ขอบคุณที่มาแนวข้อสอบจาก : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/312

1. พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหใชบังคับตั้งแตวันใด
ก. ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒
ข. ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒
ค. ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
ง. ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
ตอบ   ข. ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒

2. รถยนต์  ตามพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายความว่าอย่างไร
ก. รถยนต์สาธารณะ
ข. รถยนต์บริการ
ค. รถยนต์ส่วนบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ“รถยนต์สาธารณะ”
ก. รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
ข. รถยนต์รับจ้างเฉพาะในจังหวัด
ค. รถยนต์รับจ้าง
ง.  ผิดทุกข้อ
ตอบ  ข. รถยนต์รับจ้างเฉพาะในจังหวัด
“รถยนต์สาธารณะ” หมายความว่า
(๑) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่ใช้
รับจ้างระหว่างจังหวัด โดยรับส่งคนโดยสารได้เฉพาะที่นายทะเบียนกำหนด
(๒) รถยนต์รับจ้าง ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน หรือรถยนต์
สาธารณะอื่นนอกจากรถยนต์โดยสารประจำทาง

4. “รถยนต์บริการ” หมายความว่า
ก. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  12 คน
ข. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  10 คน
ค. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  7 คน
ง. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  5 คน
ตอบ  ค. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  7 คน

5. ข้อใด ไม่ใช่ รถยนต์บริการ
ก. รถยนต์บริการธุรกิจ
ข. รถยนต์บริการทัศนาจร
ค. รถยนต์บริการให้เช่า
ง. รถบรรทุก
ตอบ  ง. รถบรรทุก

6. รถยนต์ที่ใช้บรรทุกคนโดยสารระหว่างท่าอากาศยาน ท่าเรือเดินทะเล สถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟกับโรงแรมที่พักอาศัย คือรถยนต์บริการประเภทใด
ก. รถยนต์บริการธุรกิจ
ข. รถยนต์บริการทัศนาจร
ค. รถยนต์บริการให้เช่า
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ   ก. รถยนต์บริการธุรกิจ

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “รถยนต์ส่วนบุคคล”
ก. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
ข. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน
ค. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้าง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

8. “รถจักรยานยนต์” ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกได้ไม่เกินกี่ล้อ
ก. 1 ล้อ
ข. 2 ล้อ
ค. ไม่สามารถทำได้
ง. กี่ล้อก็ได้
ตอบ  ก. 1 ล้อ

9. รถที่มีล้อหรือสายพาน และมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัวเอง เป็นเครื่องจักรกลขั้นพื้นฐานในงานที่เกี่ยวกับการขุด ตัก ดันหรือฉุดลาก คือรถอะไร
ก. รถบดถนน
ข. รถพ่วง
ค. รถแทรกเตอร์
ง. ถูกทั้ง  ก และ  ค
ตอบ  ค. รถแทรกเตอร์

10. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตอบ  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

11. รถที่จะขอจดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะอย่างไร
ก. เป็นรถที่มีส่วนควบและมีเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถครบถ้วนถูกต้อง
ข. ผ่านการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน
ค. รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ หรือรถยนต์บริการทัศนาจร รถนั้นต้องมีลักษณะ ขนาด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

12. รถประเภทใดที่ไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข. รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด
ค. รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๘ รถดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
(๑) รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(๒) รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด
(๓) รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด
(๔) รถที่เจ้าของแจ้งการไม่ใช้รถตามมาตรา ๓๔
(๕) รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจำหน่ายหรือที่ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย ผลิตประกอบหรือนำเข้าและยังมิได้จำหน่ายให้แก่ผู้อื่น

0 ความคิดเห็น