งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ อปท. ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 31/ต.ค./2017, 09:06:44 PM
55537 ครั้ง
LINE it!
การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานของ อปท. ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดเป็นพันธกิจในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งในการจัดบริการสาธารณะสู่ประชาชน

   เพื่อสนับสนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร และพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและชุมชน โดยมีทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรับญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการมอบหมายหน่วยงานภายใน บุคลากร หรือคณะทำงานรับผิดชอบส่งเสริมบทบาทของประชาชน ในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  2.1ระดับครัวเรือน

   (1) มีกิจกรรมส่งเสริมการลดรายจ่าย เช่น การปลุกผักสวนครัวรั้วกินได้ การลดละเลิกอบายมุข หรือมีการผลิตของใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อทดแทนการซื้อจากภายนอก

   (2) มีกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มรายได้ เช่น การมีอาชีพเสริม การใช้วัสดุภายในชุมชน เพื่อลดต้นทุนการผลิต

   (3) มีกิจกรรมการประหยัด เช่น มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ครัวเรือน มีการออม

   (4) มีกิจกรรมด้านการเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างมีเหตุมีผล เช่น การดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารปลอดภัย

   (5) มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เช่น การคัดแยกขยะครัวเรือน การปลูกไม้ดอกไม่ประดับ
   การประหยัดพลังงาน

   (6) มีกิจกรรมด้านการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เช่น การร่วมกิจกรรมสาธารณะการช่วยเหลือคนจน การร่วมงานประเพณีวัฒนธรรม

  2.2 ระดับชุมชน

   (1) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดทำแผนชุมชนที่มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

   (2) ส่งเสริมให้ชุมชนมีระบบสวัสดิการชุมชน

  2.3 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   (1) นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

   (2) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคคล

   (3) แผนพัฒนาท้องถิ่น มีกิจกรรมการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

   (4) มีกิจกรรมให้คนในองค์กรทำงานร่วมกัน

   (5) มีการเปิดช่องทางให้ภาคประชาชนแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   (6) มีการทำงานร่วมกับภาคีการพัฒนาอื่นจากภายนอกองค์กร

   (7) มีการนำหลักการทรงงานเป็นแนวทางการบริหารงาน

 3.การวัดผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเบื้องต้นพิจารณาจาก

   1. มีการแต่งตั้งมอบหมายบุคลากร จัดตั้งศูนย์หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

   2. มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   3. มีตัวอย่างครัวเรือนที่มีการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   4. มีแผนชุมชน ที่มีการนำข้อมูลชุมชนมาประกอบการกำหนดกิจกรรมอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากภายนอกและภายใน

   5. มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีกิจกรรมการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น