งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ผลการคัดเลือก "ท้องถิ่นจังหวัด-ท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับประเทศ" ประจำปี 2560

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 12/ม.ค./2018, 02:34:14 PM
948 ครั้ง
LINE it!
ผลการคัดเลือก "สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด-ท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับประเทศ" ประจำปี 2560

ในปี พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างท้องถิ่นไทย ให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

การขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ภายใต้พันธกิจการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภททุกระดับให้มีปริมาณ และสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคล้องกับความจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการรองรับภารกิจและการบริการประชาชน และการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง และพันธกิจการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงทันสมัย เป็นองค์กรแห่งความสุขด้วยคุณภาพการบริหารจัดการในระดับสากลและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอ เป็นกลไกหลักสำคัญอย่างยิ่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนให้คำแนะนำปรึกษา การประสานงาน และการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น รวมทั้งมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรในส่วนภูมิภาค ในการผลักดันนโยบายตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอ และเพื่อเป็นการสร้างต้นแบบให้กับหน่วยงานและบุคลากรในส่วนภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกลุ่มประสานการตรวจราชการกรม ได้จัดทำโครงการคัดเลือกสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น สรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้


แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12/ม.ค./2018, 02:38:25 PM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น