งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: แจกแนวข้อสอบกรมวิชาการเกษตร ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล บันทึกข้อมูล

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • NeyMar
  • 12
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
  • อีเมล์
เมื่อ: 14/ม.ค./2018, 11:46:25 AM
709 ครั้ง
LINE it!
แจกแนวข้อสอบกรมวิชาการเกษตร  ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล บันทึกข้อมูล

คำสั่ง จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1.     งานส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่พื้นฐานที่สำคัญคือ?
ก.    การให้การศึกษา
ข.    การประยุกต์การปฏิบัติ
ค.    การประกอบอาชีพ
ง.    ข้อ ก. และ ข. ถูก
ตอบ ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

2.     การสอนในงานส่งเสริมการเกษตรแตกต่างจากการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนทั่วไปในลักษณะใด?
ก.    มีลักษณะการสร้างการเจริญเติบโตงอกงามของความรู้
ข.    เตรียมตัวศึกษาต่อเพื่อชีวิตในอนาคต
ค.    สอนผู้ใหญ่และเด็กในวัยทำงานเพื่ออาชีพและชีวิตในปัจจุบัน
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. สอนผู้ใหญ่และเด็กในวัยทำงานเพื่ออาชีพและชีวิตในปัจจุบัน

3.     เนื้อหาวิชาในการสอนทางการส่งเสริมการเกษตร เน้นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องใด?
ก.    เกษตรและสังคมศาสตร์
ข.   เกษตรและพลานามัย
ค.    เกษตรและคหกรรมศาสตร์
ง.   เกษตรและอุตสาหกรรม
ตอบ ค. เกษตรและคหกรรมศาสตร์

4.     งานส่งเสริมการเกษตรต้องการให้เกษตรเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใด?
ก.    ทักษะ
ข.    ทัศนคติ
ค.    ความรู้ความเข้าใจ
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

5.     พนักงานส่งเสริมการเกษตรเปรียบได้กับใคร?
ก.    พนักงานขาย
ข.    พนักงานบริการ
ค.    ครู
ง.     ที่ปรึกษา
ตอบ ก. พนักงานขาย

6.     พนักงานส่งเสริมมีหน้าที่ช่วยเกษตรกรในการตัดสินใจปัญหาต่างๆในการผลิตอย่างน้อย 5 ประการ ตัวเลือกใดเรียงลำดับปัญหาได้ถูกต้อง?
ก.    จะผลิตอะไร ผลิตจำนวนเท่าไร ใช้วิธีผลิตแบบไหน จะซื้อขายเมื่อไร จะซื้อขายที่ไหน
ข.    จะผลิตอะไร ใช้วิธีผลิตแบบไหน ผลิตจำนวนเท่าไร จะซื้อขายเมื่อไร จะซื้อขายที่ไหน
ค.    จะผลิตอะไร จะซื้อขายที่ไหน  ผลิตจำนวนเท่าไร ใช้วิธีผลิตแบบไหน จะซื้อขายเมื่อไร
ง.    จะผลิตอะไร ใช้วิธีผลิตแบบไหน ผลิตจำนวนเท่าไร จะซื้อขายที่ไหน จะซื้อขายเมื่อไร
ตอบ ข. จะผลิตอะไร ใช้วิธีผลิตแบบไหน ผลิตจำนวนเท่าไร จะซื้อขายเมื่อไร จะซื้อขายที่ไหน

7.     เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะต้องวิเคราะห์สิ่งใดในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร?
ก.    อายุ เพศ ระดับการศึกษา
ข.    ศาสนา ประเพณี ความเชื่อ
ค.    ฐานะ ปัญหาพื้นฐาน
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

8.     หลักทั่วไปในการดำเนินการส่งเสริม พนักงานส่งเสริมต้องดำเนินการข้อใดก่อน?
ก.    เลือกกิจกรรมการเรียนรู้
ข.    จัดจ้าง จัดหาผู้นำกลุ่ม
ค.    ช่วยความต้องการพื้นฐานเสียก่อน
ง.     สร้างความศรัทธาและทัศนคติที่ดี
ตอบ ง. สร้างความศรัทธาและทัศนคติที่ดี

9.     พนักงานส่งเสริมต้องช่วยแก้ไขปัญหาใดก่อน?
ก.    แหล่งน้ำ
ข.    สะพาน
ค.    ถนน
ง.    ความเจ็บป่วย
ตอบ ง. ความเจ็บป่วย

10.   “ปรัชญาของการส่งเสริม” กล่าวไว้อย่างไร?
ก.    ช่วยคนให้ช่วยตนเอง
ข.    ช่วยคนโดยไม่หวังกำไร
ค.    ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ง.    เรียนรู้จากการกระทำ
ตอบ ก. ช่วยคนให้ช่วยตนเอง

11.   คำกล่าวใดไม่ถูกต้อง?
ก.    คนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะต้องพัฒนามาก่อน
ข.    พยายามให้งานได้บริหารโดยประชาชน
ค.    เกษตรกรมักเสียเปรียบในเรื่องการศึกษา
ง.    งานราชการต้องทำด้วยข้าราชการ
ตอบ ง. งานราชการต้องทำด้วยข้าราชการ

12.   การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรอาศัยความรู้ จากภูมิปัญญาพื้นบ้านในเรื่องใด?
ก.    ความร้อนและความเย็น
ข.    ความชื้นและความแห้ง
ค.    แสงแดดและสายลม
ง.     ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
ตอบ ก. ความร้อนและความเย็น

13.   หัวใจของการผลิตหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ได้แก่?
ก.    การพาสเจอร์ไรส์
ข.    การสเตอริไรส์
ค.    การทำแห้ง
ง.    การแปรรูป
ตอบ ง. การแปรรูป

14.   “กระบวนการแปรรูปโดยใช้ความร้อนสูง เพื่อฆ่าเชื้อที่ไม่ต้องการที่อาจทำให้อาหารเสียและเป็น อันตรายต่อการบริโภค ทำให้สามารถเก็บได้นานขึ้น” เรียกว่าอะไร?
ก.    การทำแห้ง (Drying period)
ข.   การระเหยน้ำ (evaporation)
ค.    พาสเจอร์ไรเซชันและสเตอริไรเซชัน
ง.   Surface fermentation
ตอบ ค. พาสเจอร์ไรเซชันและสเตอริไรเซชัน

15.   การแช่แข็งต้องทำให้อุณหภูมิของอาหารลดต่ำลงมาถึงอุณหภูมิประมาณเท่าไร?
ก.     4 oC
ข.     0 oC
ค.    -8 oC
ง.   -18 oC
ตอบ ง. -18 oC

16.   เครื่องแช่แข็งที่ใช้อยู่คือแบบใด
ก.    แบบแผ่นสัมผัส (Contact plate Freezer)
ข.    แบบอุโมงค์ (Tunnel Freezer)
ค.    แบบฟลูอิไดซ์ - เบด
ง.     ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

17.   การหมักแบบพื้นบ้านเรียกว่าอะไร?
ก.    Surface Fermentation
ข.   Submerge Fermentation
ค.    Solid Fermentation
ง.   Extraction and Purification
ตอบ ก. Surface Fermentation

18.   สารให้ความหวานที่ให้พลังงานต่ำได้แก่?
ก.    แอสพาร์เทม
ข.   ซอร์นิทอล
ค.    แมนิทอล
ง.   ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

19.   สารกันหืนที่นำมาใช้ได้แก่?
ก.    โทโคฟิรอล
ข.    บีเอชเอ (BHA) , บีเอชที (BHT)
ค.    กรดซิตริก กรดแอสคอบิค
ง.     ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

20.   ข้อใดไม่ใช่ สารกันเสียหรือสารกันบูด?
ก.    เบนโซเอท
ข.    โพรพิโอเนต
ค.    เลซิติน
ง.     ซัลไฟต์
ตอบ ค. เลซิติน

21.   “ชุมชนเมือง” ใน พ.ร.บ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หมายความว่าอย่างไร?
ก.    ชุมชนในเขตเทศบาล
ข.    กรุงเทพมหานคร
ค.    เมืองพัทยา
ง.     ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

22.   ใครรักษาการตาม พ.ร.บ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547?
ก.    นายกรัฐมนตรี
ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ง.     ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี

23.   กองทุนหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์อย่างไร?
ก.    เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ
ข.    รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น
ค.    พัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสมาชิก
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

24.   ข้อใด ไม่ใช่ ทุนและทรัพย์สินในการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้าน?
ก.    เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ข.    เงินที่คณะกรรมการจัดสรรให้
ค.    เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับบริจาค
ง.    ไม่มีคำตอบ
ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ

25.   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด?
ก.    จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามที่คณะกรรมการกำหนด
ข.    พิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิกหรือกองทุนหมู่บ้านอื่น
ค.    ทำนิติกรรม สัญญา หรือดำเนินการเกี่ยวภาระผูกพันของกองทุนหมู่บ้าน
ง.    ไม่มีคำตอบ
ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ

26.   กิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายใด?
ก.    กฎหมายการคุ้มครองแรงงาน
ข.    กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
ค.    กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

27.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”?
ก.    กองทุนหมู่บ้านเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ข.    กองทุนหมู่บ้านเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ค.    กองทุนหมู่บ้านไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. กองทุนหมู่บ้านไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

28.   ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
ก.    รายได้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน
ข.    เงินของกองทุนฯส่วนที่ยังมิได้จัดสรรให้แก่กองทุนหมู่บ้านให้นำไปหาผลประโยชน์โดยฝากกับธนาคารได้
ค.    “คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กทบ”
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

29.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”?
ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
ข.    รัฐมรตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
ค.    ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีจำนวนสิบสี่คน
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

30.   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี?
ก.    2 ปี
ข.    3 ปี
ค.    4 ปี
ง.     5 ปี
ตอบ ก. 2 ปี

0 ความคิดเห็น