งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ด่วนที่สุด! มหาดไทย แจ้งแนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อปท.

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 19/ม.ค./2018, 10:46:47 PM
14010 ครั้ง
LINE it!
ด่วนที่สุด! กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 - กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว0357 เรื่องแนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้แจ้งการกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

   1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได้
   2. กรณีเกิดสาธารณภัยฯ และเหตุฉุกเฉิน หากไม่ดำเนินการแก้ไขจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือประชาชน โครงการดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
   3. โครงการที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐในระดับภาพรวมก็ได้
   4. โครงการที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอหรือจังหวัดแล้ว ให้ อบจ. นำไปจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ โดยจะประชุมประชาคมแบบประชารัฐหรือไม่ประชุมก็ได้
   5. เพื่อให้ อปท. สามารถปฎิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาได้เร่งด่วน จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยระเบียบมหาดไทยฯว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ในการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ของ อปท. ในเขตจังหวัด

   


หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว0357 เรื่องแนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น