งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ "ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 22/ม.ค./2018, 01:58:09 PM
31771 ครั้ง
LINE it!
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 22 ตำแหน่ง   ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2544 มติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่องการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
            1.   ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
                       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนและปัจจัยที่ได้รับอัตราเงินเดือนเพิ่ม
                        1.1   คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 9,400 – 10,340 บาท
                        1.2   คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา 10,840 – 11,930 บาท
                        1.3   คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,500- 12,650 บาท
                        1.4   จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 22 ตำแหน่ง

            2.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
            ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
                        2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้
                           ก. คุณสมบัติทั่วไป
                              (1) มีสัญชาติไทย
                              (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
                              (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                        2.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
               ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ทางพาณิชยการ ทางบริหารธุรกิจ (เช่น สาขาการตลาด ตามมติ ก.ศ. ครั้งที่ 11/ 2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560)

            3.   การรับสมัครสอบ
                        3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com  แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้
                                    (1)   กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
                                    (2)   พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งที่สมบูรณ์แล้วได้
               3.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาร์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 261 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
               3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
                                    (1) กรณีผู้สมัครสอบที่เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ของสำนักงานศาลยุติธรรม ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีหรือในระดับที่สูงกว่าแล้ว หรือของสำนักงาน ก.พ.ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีหรือในระดับที่สูงกล่าแล้ว ให้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 450 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 400 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 50 บาท
                                    (2) กรณีที่ผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรม ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีหรือในระดับที่สูงกว่าแล้ว หรือของสำนักงาน ก.พ.ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีหรือในระดับที่สูงกล่าแล้ว ให้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 50 บาท
                                    ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทั้งสองกรณีดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
               3.4 ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  จะได้รับหมายเลขผู้ชำระค่าธรรมเนียมสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ส่วนเลขประจำตัวสอบ สำนักงานศาลยุติธรรมจะกำหนดให้ในภายหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านธุรการศาล ตามแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
               1.   ด้านการปฏิบัติการ
                              1.1   วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
                              1.2   ปฏิบัติงานธุรการในศาลยุติธรรม อาทิงานรับฟ้อง งานออกหมาย งานเก็บสำนวนความและเอกสาร งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ งานหน้าบัลลังก์ งานไกล่เกลี่ยประนีประนอม งานสารบบและคำพิพากษา งานดำเนินคดีหลังคำพิพากษา งานผู้พิพากษาสมทบ งานกิจการพิเศษ งานคำวินิจฉัย งานบังคับคดีงานคุมประพฤติ งานช่วยอำนวยการและบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบุคคลเบื้องต้น งานประกาศและสถิติ งานห้องสมุด งานข้อมูลและสารสนเทศ งานดูแลบำรุงรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องอาคารสถานที่และยานพาหนะ และงานอื่น ๆ โดยดำเนินการเกี่ยวกับการรับ - ส่ง ลงทะเบียน ร่างโต้ตอบ บันทึกข้อมูล จดรายงาน ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทาน ตรวจสอบ ถอดเทป จัดเก็บ ค้นหา สืบค้น รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร จัดทำรายงาน เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
                              1.3   ศึกษา ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการปรับปรุงปละพัฒนาผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
                              1.4   รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
                              1.5   ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่อยงานภายนอก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานธุรการด้านต่าง ๆ ในศาลยุติธรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
                              1.6   ศึกษาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว มีปราะสิทธิภาพ และคุณภาพเพิ่มขึ้น
               2.   ด้านการบริการ
                              2.1   ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการติดต่อราชการศาลยุติธรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
                              2.2   ช่วยสืบค้นข้อมูล ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
                              2.3   ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน


รายละเอียดอัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

2 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 ufa007x2 22/ก.พ./2018, 02:53:27 PM

ขอบคุณสำหรับข่าวสารครับบบ   
ทางเข้าufabet

หัวหน้าเว็บ

#2 Busba1122 04/ก.พ./2020, 09:26:55 AM

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่  >>>  slotxo