งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 24/ม.ค./2018, 10:24:36 AM
20539 ครั้ง
LINE it!
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นักจิตวิทยา - บรรณารักษ์ - นักวิเทศสัมพันธ์ - นักวิชาการเงินและบัญชี   ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004/ ว 17ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
           1.   ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ
           ลำดับที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา อัตราเงินเดือนและปัจจัยที่ได้รับอัตราเงินเดือนเพิ่ม 17,500 – 19,250 บาท ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท
           ลำดับที่ 2 นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา อัตราเงินเดือนและปัจจัยที่ได้รับอัตราเงินเดือนเพิ่ม 15,000 – 16,500 บาท ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี
          ลำดับที่ 3 บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 3 อัตรา อัตราเงินเดือนและปัจจัยที่ได้รับอัตราเงินเดือนเพิ่ม 15,000 – 16,500 บาท ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี
           ลำดับที่ 4 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา อัตราเงินเดือนและปัจจัยที่ได้รับอัตราเงินเดือนเพิ่ม 15,000 – 16,500 บาท ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี
          ลำดับที่ 5 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา อัตราเงินเดือนและปัจจัยที่ได้รับอัตราเงินเดือนเพิ่ม 15,000 – 16,500 บาท ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี

           2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
              ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
              2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
      ก. คุณสมบัติทั่วไป
      (1) มีสัญชาติไทย
      (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
      (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
              2.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
            3.2.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนการปฏิบัติการ ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
            3.2.2 ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
            3.2.3 ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
            3.2.4 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4
            3.2.5 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5

   3. การรับสมัครสอบ
      3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้
      (1) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัต
      (2) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
   ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งที่สมบูรณ์แล้วได้
   3.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาร์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียกร้อยแล้วเท่านั้น
   3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ   
      3.3.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
         ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท หรือในระดับที่สูงกว่าแล้วเท่านั้น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 450 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 400 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 50 บาท
         3.3.2 ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ  ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
            1. ผู้สมัครสอบที่เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงานศาลยุติธรรม ในระดับปริญญาตรี หรือของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือในระดับที่สูงกว่าแล้ว ให้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 450 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบจำนวน 400 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 50 บาท
            2. ผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงานศาลยุติธรรม ในระดับปริญญาตรี หรือของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือในระดับที่สูงกว่า ให้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 550 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบจำนวน 500 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 50 บาท
      ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
      3.4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับหมายเลขผู้ชำระค่าธรรมเนียมสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ส่วนเลขประจำตัวสอบ สำนักงานศาลยุติธรรมจะกำหนดให้ในภายหลัง

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

1 ความคิดเห็น

หัวหน้าเว็บ

#1 Busba1122 01/ก.พ./2020, 12:25:08 PM

อัพเดทข่าวสารเรื่อยๆนะคะ  >>>  slotxo