งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อบจ.มุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง "สายงานวิชาการ" 7 อัตรา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 24/ม.ค./2018, 01:11:46 PM
18380 ครั้ง
LINE it!
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จะดำเนินการสรรหาบุคคลโดยวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา
   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 53 (3) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 และข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และ ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2557 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   1.   ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา
      1.1   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 43-1-01-3102-001
         สังกัดฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดฯ จำนวน 1 อัตรา
      1.2   ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 43-1-03-3103-001
         ฝ่ายนโยบายและแผนงาน สังกัดกองแผนฯ จำนวน 1 อัตรา
      1.3 ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 43-1-04-3203-001
         ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
      1.4 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
         1.4.1 เลขที่ตำแหน่ง 43-1-08-3803-002 ฝ่ายบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา
         1.4.2 เลขที่ตำแหน่ง 43-1-08-3803-003 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา
         1.4.3 เลขที่ตำแหน่ง 43-1-08-3803-004 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา
      1.5 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 43-1-21-3204-002 ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน สังกัดกองพัสดุฯ จำนวน 1 อัตรา

   2.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
      2.1 ปัจจุบันเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดำรงในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันรับสมัคร
      2.2 มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ.กำหนด ของตำแหน่งที่เปิดสอบ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก )
      2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 15,060 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน)

   3. การรับสมัครสอบคัดเลือก
      ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (สำหรับการสมัครทางไปรษณีย์จะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา) กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียด

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24/ม.ค./2018, 01:13:20 PM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น