งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: [แจก]แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลเรียนรู้

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • Bewwwwww
  • 23
  • รองหัวหน้าเว็บ
  • อีเมล์
เมื่อ: 30/ม.ค./2018, 08:44:07 AM
1105 ครั้ง
LINE it!
[แจก]แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลเรียนรู้

1.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีกี่ระดับ
ก. 3   ระดับ
ข. 4 ระดับ
ค. 5 ระดับ
ง. 6 ระดับ
ตอบ   ข.4 ระดับ

2.ข้อใด ไม่ใช่ ระดับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ก.การประเมินระดับชั้นเรียน
ข.การประเมินระดับสถานศึกษา
ค.การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ง.การประเมินระดับโรงเรียน
ตอบ ง. การประเมินระดับโรงเรียน

3.ข้อใดคือเกณฑ์ในการตัดสินผลการเรียน
ก.ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
ข.ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
ค.ผู้เรียนต้องไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

4.การให้ระดับผลการเรียนรายวิชาระดับมัธยมศึกษา มีกี่ระดับ
ก. 4 ระดับ
ข. 6 ระดับ
ค. 8 ระดับ
ง. 10 ระดับ
ตอบ   ค.8 ระดับ

5.ระดับผลการเรียน 5 หมายถึง
ก. ปานกลาง
ข. ค่อนข้างดี
ค. ดี
ง. พอใช้
ตอบ   ข. ค่อนข้างดี

6.ข้อใด ไม่ใช่ เกณฑ์ในการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ข. มีจิตสาธารณะ
ค. อยู่อย่างพอเพียง
ง.  ประหยัด อดออม
ตอบ   ง. ประหยัด อดออม

7.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกี่กิจกรรม
ก. 2   กิจกรรม
ข. 3 กิจกรรม
ค. 4 กิจกรรม
ง. 5 กิจกรรม
ตอบ   ข.3 กิจกรรม

8.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่
ก.กิจกรรมแนะแนว
ข.กิจกรรมนักเรียน
ค.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

9.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คือกิจกรรมอะไร
ก.กิจกรรมแนะแนว
ข.กิจกรรมนักเรียน
ค.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ   ข. กิจกรรมนักเรียน

10.กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม คือกิจกรรมอะไร
ก.กิจกรรมแนะแนว
ข.กิจกรรมนักเรียน
ค.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ   ข. กิจกรรมนักเรียน

11.ข้อใดเป็นการเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
ก.เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น
ข.เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ค.เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ง.ถูกเฉพาะ ข้อ ก และ ค
ตอบ ง.ถูกเฉพาะ ข้อ ก และ ค

12.ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ใด
ก.รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
ข.ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค.ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ำกว่า00
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

0 ความคิดเห็น