งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อบจ. สกลนคร รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง "สายงานวิชาการ" 4 อัตรา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 28/ก.พ./2018, 03:38:05 PM
13683 ครั้ง
LINE it!
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการสรรหาบุคคลโดยวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตามมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ข้อ 53(3) ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2545 ข้อ 85  ข้อ 89 และข้อ 90 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดังนี้


            1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
                        1.1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ / ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 56-1-08-3803-002 ส่วนบริหารการศึกษา ฝ่ายการศึกษาในระบบ สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                        1.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ /ชำนาญการ เลขที่ 56-1-19-3101-016 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสังคม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
                        1.3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ / ชำนาญการ เลขที่ 56-1-21-3204-005 ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน
                        1.4 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ / ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 56-1-21-3204-006 ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน

            2.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
                        2.1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
                                    1)   ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
                                    2)   มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ.กำหนด ของตำแหน่งที่เปิดสอบ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
                                    3)   ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 15,060 บาท
                        2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
                                    1)   เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สำหรับผู้มีปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าในสายวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ( โดยการนับระยะเวลาดังกล่าวให้เป็นตามแนวทางการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 มานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ตามในหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ท 0809.5/ว 61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558)
                                    2)   มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่จะแต่งตั้งตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ. กำหนด ของตำแหน่งที่เปิดสอบ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
                                    3)   ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ำประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

            3.   การสมัครและรับสมัครสอบคัดเลือก
                        กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 3 ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันและเวลาราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร โทร 042-714317  หรือดูรายละเอียดที่เกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ www.sakonpao.go.th

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น