งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อบต.ค้อเขียว รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง "สายงานวิชาการ" 1 อัตรา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 12/มี.ค./2018, 02:46:31 PM
5356 ครั้ง
LINE it!
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นประเภทวิชาการ
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป เพื่อเปลี่ยนสานงานเป็นประเภทวิชาการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว
   ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14 ประกอบ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2545 ได้มีมติประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ ดังต่อไปนี้
   ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล”
   ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2545 เป็นต้นไป

   องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว จึงประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นประเภทวิชาการ ดังนี้

   1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
      1.1 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา

   2.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
        2.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ
         2.1.1 เป็นพนักงานส่วนตำบล
         2.1.2 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาชา เทคนิควิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
         2.1.3 ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
         2.1.4 ได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,060 บาท

   3. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
       ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามที่กำหนดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว ได้ตั้งแต่วันที่ 12- 23 เดือน มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

   
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น