งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: [[ฟรี]]แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การตรวจสอบและการรับรอง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • lumsum999
  • 15
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
  • อีเมล์
เมื่อ: 13/มี.ค./2018, 09:10:41 AM
115 ครั้ง
LINE it!
[[ฟรี]]แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การตรวจสอบและการรับรอง


1.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีหน้าที่อะไร
ตอบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐาน และมีบทบาทนำในกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศ เช่น การรับรองผลิตภัณฑ์และระบบการจัดการตามมาตรฐานที่ สมอ. กำหนด รวมทั้งการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศ

2.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ตอบ  สมอ.

3.หน่วยงานที่ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรอง และจดทะเบียน คือหน่วยงานใด
ตอบ หน่วยตรวจสอบและรับรอง

4.CAB คือหน่วยงานใด
ตอบ   หน่วยตรวจสอบและรับรอง ย่อมาจาก Conformity Assessment Body

5.หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจสอบและรับรองคือหน่วยงานใด
ตอบ  หน่วยรับรองระบบงาน

6.Accreditation Body คือหน่วยงานใด
ตอบ  หน่วยรับรองระบบงาน   ย่อมาจาก   Accreditation Body

7.คณะกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมีชื่อย่อว่าอะไร
ตอบ CASCO

8.CASCO มีหน้าที่อะไร
ตอบ 1. ศึกษาวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ และระบบการจัดการ ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

จัดทำข้อแนะนำหรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ การทดสอบ การตรวจ การรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ รวมถึงการตรวจประเมินระบบการจัดการ ห้องปฏิบัติการทดสอบ หน่วยตรวจ หน่วยรับรอง หน่วยรับรองระบบงาน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการยอมรับหน่วยงานดังกล่าว

ส่งเสริมการยอมรับร่วมและการยอมรับระบบการตรวจสอบและรับรองในประเทศและภูมิภาคต่างๆ และการใช้มาตรฐานระหว่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบ การตรวจ การรับรอง การตรวจประเมิน และเพื่อจุดประสงค์  ที่เกี่ยวข้อง

9.คณะกรรมการวิชาการด้านการตรวจสอบและรับรองมีอำนาจหน้าที่อย่างไร
ตอบ   1. จัดทำมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองของ ISO/CASCO
ปฏิบัติงานทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)

10.การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ประกอบด้วยการดำเนินการใด
ตอบ   การตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตและการตรวจติดตามภายหลังการออกใบอนุญาต

11.หลักการทางเทคนิคการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ.คือ
ตอบ   1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด
ผู้ผลิตมีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ

12. กมอ. ย่อมาจากอะไร
ตอบ  คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

13.วัตถุประสงค์ในการกำหนดหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กมอ. คืออะไร
ตอบ  1. เพื่อให้ดำเนินการโดยถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการรับรองของสากลและพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดและเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐจากผู้ควบคุมเป็นผู้กำกับดูแลหลักการ                                                       

14. มอก. ย่อมาจากอะไร
ตอบ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

15. มาตรฐานการรับรองที่นำมาใช้ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง
ตอบ
1. ISO9000
2. ISO 14000
3. มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.)

16. ISO 14000 คือมาตรฐานอะไร
ตอบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

17.การนำระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ไปใช้มีประโยชน์ต่อผู้ซื้อ/ผู้บริโภคอย่างไร
ตอบ   1. มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการว่ามีคุณภาพตามที่ต้องการสะดวกประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพซ้ำ
ได้รับการคุ้มครองด้านคุณภาพความปลอดภัยและการใช้งาน

18. ขั้นตอนแรกของการยื่นคำขอใบอนุญาตต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคือ
ตอบ  ติดต่อขอรับแบบคำขอ (แบบ มอ.5)

19. การนำระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ไปใช้มีประโยชน์ต่อพนักงานภายในองค์กร/บริษัทอย่างไร
ตอบ
1. มีการทำงานเป็นระบบ
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3.พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องของคุณภาพมากขึ้น
4.มีวินัยในการทำงาน
5.พัฒนาการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม มีการประสานงานที่ดี และสามารถพัฒนาตนเองตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

20.การนำระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ไปใช้มีประโยชน์ต่อองค์กร/บริษัทอย่างไร
ตอบ
1. การจัดองค์กร การบริหารงาน การผลิต ตลอดจนการให้บริการมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
2.ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นที่พึงพอใจลูกค้า หรือผู้รับบริการและได้รับการยอมรับ
3.ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
4.ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

0 ความคิดเห็น