งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรมสรรพากร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 187 อัตรา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 14/มี.ค./2018, 04:33:06 PM
71927 ครั้ง
LINE it!
ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
   ด้วยกรมสรรพากรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่องการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   1.   ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
      1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก
         1.1.1   ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ         จำนวน 160 อัตรา
         1.1.2   ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    จำนวน   27 อัตรา

      1.2 เงินเดือนที่จะได้รับ
         1.2.1 ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด
         1.2.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
   ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมสรรพากร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

   2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดแนบท้าย 1-2 )

   3. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
      1. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
      2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

   4. การรับสมัครสอบ
   กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ https://taxthaijobjob.com   ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียด


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น