งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 80 อัตรา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 28/มี.ค./2018, 11:24:40 AM
294061 ครั้ง
LINE it!
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน "ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับปฏิบัติงาน" บรรจุรอบแรก 80 อัตราประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน


   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

   1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
      ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2554 เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

   2. จำนวนอัตราว่างครั้งแรก  จำนวน 80 อัตรา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

   3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำความเห็นเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
      4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้
      ก. คุณสมบัติทั่วไป
         1. มีสัญชาติไทย
         2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
         3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
      
      4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
            1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
            2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561
   
   5. การรับสมัครสอบ
      รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dla.job.thai.com หรือ http://www.dla.go.th  หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน” โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอน
รายละเอียด

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19/เม.ย./2018, 02:46:31 PM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

4 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 poomipatwongchai 28/มี.ค./2018, 11:59:06 AM

กรณีเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว สมมติว่าสอบได้ สามารถโอนอายุราชการและเงินเดือนปัจจุบันได้หรือไม่ครับ...

(ผู้ดูแลบอร์ด)
เซียน(GURU)

#2 ส.เสือ™ 28/มี.ค./2018, 12:02:33 PM

กรณีเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว สมมติว่าสอบได้ สามารถโอนอายุราชการและเงินเดือนปัจจุบันได้หรือไม่ครับ...

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 devilman1989 28/มี.ค./2018, 01:50:39 PM

ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ที่ใหนครับ ตาม อบต เทศบาลหรือไม่ครับ

(ผู้ดูแลบอร์ด)
เซียน(GURU)

#4 ส.เสือ™ 28/มี.ค./2018, 03:35:39 PM

ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ที่ใหนครับ ตาม อบต เทศบาลหรือไม่ครับ


ทำงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดครับ