งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ก กลาง ลงมติผ่านหลักเกณฑ์ "เลื่อนระดับข้าราชการท้องถิ่น" อาวุโส-ชำนาญการพิเศษ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 29/มี.ค./2018, 06:56:44 PM
92075 ครั้ง
LINE it!
ที่ประชุม ก กลาง ท้องถิ่น ... ลงมติผ่านร่างหลักเกณฑ์ "เลื่อนระดับข้าราชการท้องถิ่น" อาวุโส-ชำนาญการพิเศษ         ตามที่วันนี้ (29 มีนาคม 2561) ได้มีการประชุมคณะกรรรมการกลางข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม "นายปิยะ คังกัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ได้สรุปรายงานการประชุมดังนี้

สรุปการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
         วันนี้มีการประชุมที่สำคัญสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในระบบแท่งที่รอคอยมานาน โดยสรุปสาระที่สำคัญได้ ดังนี้นะครับ ทุกอย่างอาจไม่สมบูรณ์ แต่ให้มีหลักเกณฑ์ที่สามารถไปต่อได้ แต่หลายคนคงมีโอกาส และต้องค่อยๆ พัฒนาปรับกันไปนะครับ โชคดีและยินดี ลองศึกษาดูครับ


หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในระบบแท่ง
 

         1. กรณีตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
         หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำคัญ
         คุณสมบัติของผู้ที่จะเลื่อนระดับ
                  1. คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
                  2. ได้รับเงินดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับที่จะเลื่อน (ชำนาญงาน)
                  3. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 6 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าระดับดี
                  4. ไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกว่าภาคทัณฑ์
                  5. ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.กลาง กำหนด
         การประเมินผลงาน
                  1. ผลงานเสนอเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จำนวน 2 ผลงาน
                  2. ผลงานต้องเกิดจากผลการปฏิบัติงานในสายงานที่จะแต่งตั้งเท่านั้น (ไม่นับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล)
                  3. ผู้ขอประเมินต้องได้คะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


         2. กรณีตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
         หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาระสำคัญ
         คุณสมบัติของผู้ที่จะเลื่อนระดับ
                  1. คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
                  2. ได้รับเงินดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับที่จะเลื่อน (อาวุโส)
                  3. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 6 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าระดับดี
                  4. ไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกว่าภาคทัณฑ์
                  5. ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.กลาง กำหนด
         การปรับปรุงตำแหน่ง
                  1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง ประเมินหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุ่งยากของงาน ความรู้ และความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
                  2. เสนอขอปรับปรุงตำแหน่งต่อ ก.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ
                  3. ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
         การประเมินความรู้ ความสามารถ
                  1. ด้านความรู้
                           - ประเมินด้วยการเขียนวิสัยทัศน์
                           - กรรมการประเมินวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่งที่ขอประเมิน โดย ก.จังหวัดคัดเลือก เป็นประธาน ปลัด อปท. และผู้อำนวยการสำนัก/กอง ที่ผู้นั้นสังกัด เป็นกรรมการ
                           - ผ่านการประเมินวิสัยทัศน์จากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
                  2. ด้านทักษะ ประเมินจากผู้บังคับบัญชาระดับสำนัก/กอง โดยมีผลการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
                  3. ด้านสมรรถนะ ประเมินจากผลการปฏิบัติงานย้อนหลังไม่ต่ำกว่าระดับดีไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง
         หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาระสำคัญ
         การประเมินผลงานทางวิชาการ
                  1. ผู้ขอประเมินจัดทำผลงานทางวิชาการจำนวน 1 ผลงาน โดยกรรมการประเมินผลงานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.จังหวัด กำหนด
                  2. เกณฑ์การผ่านการประเมิน
                  ผู้ขอประเมินจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยวันที่มีผลในการเลื่อนระดับ ไม่ก่อนวันที่ยื่นผลงานครบถ้วนถูกต้อง โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของสำนักงานเลขานุการ ก.จังหวัด
                  3.ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้เสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน หากไม่เสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงาน อีกครั้งแล้วไม่ผ่านการประเมินให้การประเมินครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก
         3. กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
         หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาระสำคัญ
         คุณสมบัติของผู้ที่จะเลื่อนระดับ
                  1. คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
                  2. ได้รับเงินดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับที่จะเลื่อน (ชำนาญการ)
                  3. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 6 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าระดับดี
                  4. ไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกว่าภาคทัณฑ์
                  5. ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.กลาง กำหนด
         การประเมินผลงาน
                  1. ผลงานเสนอเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จำนวน 2 ผลงาน
                  2. ผลงานต้องเกิดจากผลการปฏิบัติงานในสายงานที่จะแต่งตั้งเท่านั้น (ไม่นับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล)
                  3. ผู้ขอประเมินต้องได้คะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


         4. กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
         หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาระสำคัญ
         คุณสมบัติของผู้ที่จะเลื่อนระดับ
                  1. คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
                  2. ได้รับเงินดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับที่จะเลื่อน (ชำนาญการพิเศษ)
                  3. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 6 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าระดับดี
                  4. ไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกว่าภาคทัณฑ์
                  5. ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.กลาง กำหนด
         การปรับปรุงตำแหน่ง
                  1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง ประเมินหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุ่งยากของงาน ความรู้ และความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
                  2. เสนอขอปรับปรุงตำแหน่งต่อ ก.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ
                  3. ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
         การประเมินความรู้ ความสามารถ
                  1. ด้านความรู้
                  - ประเมินด้วยการเขียนวิสัยทัศน์
                  - กรรมการประเมินวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่งที่ขอประเมิน โดย ก.จังหวัดคัดเลือก เป็นประธาน ปลัด อปท. และผู้อำนวยการสำนัก/กอง ที่ผู้นั้นสังกัด เป็นกรรมการ
                  - ผ่านการประเมินวิสัยทัศน์จากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
                  2. ด้านทักษะ ประเมินจากผู้บังคับบัญชาระดับสำนัก/กอง โดยมีผลการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
                  3. ด้านสมรรถนะ ประเมินจากผลการปฏิบัติงานย้อนหลังไม่ต่ำกว่าระดับดีไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง
         การประเมินผลงานทางวิชาการ
                  1. ผู้ขอประเมินจัดทำผลงานทางวิชาการจำนวน 2 ผลงาน โดยกรรมการประเมินผลงานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.จังหวัด กำหนด
                  2. เกณฑ์การผ่านการประเมิน
                  ผู้ขอประเมินจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยวันที่มีผลในการเลื่อนระดับ ไม่ก่อนวันที่ยื่นผลงานครบถ้วนถูกต้อง โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของสำนักงานเลขานุการ ก.จังหวัด
                  3.ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้เสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน หากไม่เสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงาน อีกครั้งแล้วไม่ผ่านการประเมินให้การประเมินครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก


         5. กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (เฉพาะ อบจ. และเทศบาล)
         หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาระสำคัญ
         คุณสมบัติของผู้ที่จะเลื่อนระดับ
                  1. คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
                  2. ได้รับเงินดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับที่จะเลื่อน (เชี่ยวชาญ)
                  3. ไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกว่าภาคทัณฑ์
                  4. ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.กลาง กำหนด
         การปรับปรุงตำแหน่ง
                  1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง ประเมินหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุ่งยากของงาน ความรู้ และความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
                  2. เสนอขอปรับปรุงตำแหน่งต่อ ก.จังหวัด เพื่อเสนอ ก.กลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ
                  3. ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
         การประเมินความรู้ ความสามารถ
                  1. ด้านความรู้
                           - ประเมินด้วยการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการที่ ก.กลาง กำหนด
                           - ผ่านการประเมินต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
                  2. ด้านทักษะ ประเมินจากผู้บังคับบัญชาระดับสำนัก/กอง โดยมีผลการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
                  3. ด้านสมรรถนะ ประเมินจากผลการปฏิบัติงานย้อนหลังไม่ต่ำกว่าระดับดีไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
         การประเมินผลงานทางวิชาการ
                  1. ผู้ขอประเมินจัดทำผลงานทางวิชาการจำนวน 2 ผลงาน โดยกรรมการประเมินผลงานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.กลาง กำหนด
                  2. เกณฑ์การผ่านการประเมิน
                  ผู้ขอประเมินจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยวันที่มีผลในการเลื่อนระดับ ไม่ก่อนวันที่ยื่นผลงานครบถ้วนถูกต้อง โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของสำนักงานเลขานุการ ก.จังหวัด
                  3. ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้เสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน หากไม่เสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงาน อีกครั้งแล้วไม่ผ่านการประเมินให้การประเมินครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

4 ความคิดเห็น

V.I.P. ผู้สนับสนุน
นายกเว็บ

#1 biggie285 31/มี.ค./2018, 10:25:16 PM

รบกวนสอบถามนิดนึงครับ  กรณีเลื่อนระดับ ปก. - ชก. ตรงที่ว่า***ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.กลาง กำหนด***  มีข้อมูลมั้ยครับว่าหลักสูตรอะไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 soventee 18/มิ.ย./2018, 02:11:49 PM

ใครมีข้อมูลช่วยตอบหน่อยค่ะ ข้อ 5 ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.กลางกำหนด คือหลักสูตรอะไรค่ะ

รองหัวหน้าเว็บ

#3 john2523 08/ส.ค./2018, 04:20:34 PM

ใครมีข้อมูลช่วยตอบหน่อยครับ ข้อ 5 ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.กลางกำหนด คือหลักสูตรอะไร หลักสูตรที่เกื้อกูลกันได้เปล่าครับ

V.I.P. ผู้สนับสนุน
เซียน(GURU)

#4 SpeeDle 08/ส.ค./2018, 07:34:16 PM

รอประกาศอย่างเป็นทางการจาก ก.กลางดีกว่าครับ ตอนนี้ก็ยังใช้หลักเกณฑ์เดิมในการเลื่อนระดับไปพลางก่อนอยู่