งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อบต.บ้านทับ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง"นักวิเคราะห์นโยบาย"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 03/เม.ย./2018, 02:31:24 PM
16211 ครั้ง
LINE it!
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป
ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการระดับ ปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ระดับ ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 13-3-01-3103-001
   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 86 และข้อ 91 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 29) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการดังนี้

   1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
      1.1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ระดับ ปฏิบัติการ
           เลขที่ตำแหน่ง 13-3-01-3103-001      จำนวน 1 อัตรา

   2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
      2.1 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ก.อบต.กำหนด (ภาคผนวก ก) และ
      2.2 พนักงานส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
      2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,060 บาท

   3. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
      3.1 การสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ กำหนดด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 09-2258-4023 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น