งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ร่างระเบียบท้องถิ่น 'อ.ก.ถ. อาจมีมติให้พนักงานจ้างไปช่วยปฏิบัติราชการ อปท.อื่น'

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 25/เม.ย./2018, 10:34:56 AM
38052 ครั้ง
LINE it!
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการท้องถิ่น กำหนดให้ 'อ.ก.ถ.จังหวัด อาจมีมติให้พนักงานจ้างไปช่วยปฏิบัติราชการ อปท.อื่นได้'ต่อจากครั้งที่แล้ว ... ชุมชนคนท้องถิ่นจะขอนำเสนอ "ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. ..." ตามที่สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) ได้ให้ความอนุเคราะห์ฉบับร่างมาเพื่อทำการเผยแพร่สร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการท้องถิ่น  กำหนดในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดคณะหนึ่งทำหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ถ.จังหวัด” ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ

ในกระทู้นี้ จะขอกล่าวถึงมาตรา 70 ของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการท้องถิ่น

      มาตรา 70 บัญญัติไว้ว่า ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวมเมื่อได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อ.ก.ถ.จังหวัด อาจมีมติให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานจ้างไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเป็นหลัก
     เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง   
      การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ถ. กำหนด
ดังนั้นแล้ว ในอนาคตหากร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการท้องถิ่นนี้ประกาศใช้ นอกจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่สามารถไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นแล้ว พนักงานจ้างก็ยังสามารถไปช่วยปฏิบัติราชการได้ด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับมติเห็นชอบจาก อ.ก.ถ.จังหวัด


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น