งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อบจ. ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง "สายงานวิชาการ" 3 อัตรา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 08/พ.ค./2018, 10:21:30 AM
11543 ครั้ง
LINE it!
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ


   
   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จะดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 (5.1) ข้อ 9 และข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ / ชำนาญการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ / ชำนาญการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
   1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
      1.1 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
         1.1.1 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ / ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 31-1-01-3101-004 ฝ่ายบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
         1.1.2 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ / ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 31-1-02-3101-007 ฝ่ายการประชุม สังกัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
      1.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 31-1-03-3103-002 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ สังกัดกองแผนและงบประมาณ

   2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
      2.1 ปัจจุบันเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งในสายงานประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน หรือระดับอาวุโส
      2.2 มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ.กำหนดของตำแหน่งที่เปิดสอบ ดังนี้
         2.2.1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
            - มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และ
            - ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
         2.2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
            - มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และ
            - ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สำหรับผู้มีปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าในสายวิชา หรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (โดยการนับระยะเวลาดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 มานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ที่ มท 0809.2 / ว33 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548)
      2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น 15,060 บาท

   3. การรับสมัครสอบคัดเลือก
   กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม โทร 0-7334-9789 หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี www.pattanipao.go.th


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น