งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เทศบาลตำบลศรีวิชัย จ.ลำพูน เปิดสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง "นักจัดการงานเทศกิจ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 30/พ.ค./2018, 02:28:56 PM
4321 ครั้ง
LINE it!
ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ
   ด้วยเทศบาลตำบลศรีวิชัย จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
   อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 5 (3) และข้อ 10 วรรค 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 ลว.29 มี.ค. 2560 และข้อ 9 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2557 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์และเงือนไขในการรับสมัคร ดังนี้

   1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
      ตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา
      เลขที่ตำแหน่วง 53-2-01-3809-001

   2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
      ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้ครบถ้วน ในวันรับสมัคร ดังนี้
      2.1 ผู้สมัครสอบต้องเป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งดำรงตำแหน่งในประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญงาน หรือดำรงตำแหน่งในประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยในวันรับสมัครต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น 15,060.- บาท (เงินเดือนขั้นต่ำของประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)

   3. การสมัครสอบ และสถานที่รับสมัครสอบ
      3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
      ให้ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่   
สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
      3.2 ค่าธรรมเนียมสอบ
      ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ในอัตรา 200 บาท (เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ)

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น