งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรม สถ. แจ้งแนวทางปฏิบัติในการส่งข้อบัญญัติของ อปท. ไปประกาศในราชกิจจาฯ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 04/มิ.ย./2018, 01:02:42 PM
6997 ครั้ง
LINE it!
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งแจ้งแนวทางปฏิบัติในการส่งข้อบัญญัติของ อปท. ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา การสาธารณสุขและรักษาพยาบาล การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ การรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

กฎหมายจึงได้ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติขึ้นเพื่อใช้บังคับในเขตพื้นที่ของตน เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว เช่น การออกข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมดูแลตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณะสุข เพื่อให้การประกอบกิจการดังกล่าวเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ การออกข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพื่อให้อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเกิดความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งเกิดประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมืองและสถาปัตยกรรม ไม่กระทบต่อความสะดวกในการจราจร หรือการออกข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ซึ่งกรมฯ ได้แนะนำแนวทางปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำไปใช้บังคับในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อธิบดีกล่าวต่อว่า ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ออกมาใช้บังคับกับประชาชนดังกล่าว ถือเป็นกฎและเป็นข้อมูลข่าวสารสำคัญที่ต้องให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ ตามวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดไว้ รวมทั้งการนำไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

แต่ที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อบัญญัติที่จะต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาไปให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แต่ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องผิดพลาด ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด ไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเหตุให้ต้องมีการแก้ไขข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวเสียก่อน ทำให้เกิดความล่าช้าในการนำข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ

อ้างถึง
กรมฯ จึงได้แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง

กรมฯ จึงได้แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เช่น ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว (ท) 679 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2536 เพื่อให้การดำเนินการออกข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใช้บังคับแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นำมาใช้จัดการ ควบคุม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น ปัญหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความปลอดภัยของประชาชน ปัญหาด้านการสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น