งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: การประเมินผลงานครูในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านระหว่างมาตรฐานเดิมกับมาตรฐานใหม่

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 12/มิ.ย./2018, 04:52:27 PM
1462 ครั้ง
LINE it!
ตามที่สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งการประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหม่ มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา

ในขณะนี้ได้มีคำถามเกี่ยวกับการประเมินผลงานครูในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านระหว่างมาตรฐานเดิมกับมาตรฐานใหม่เป็นจำนวนมาก และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอนของ อปท
จึงขอประชาสัมพันธ์และยกตัวอย่างกรณีการดำเนินการในระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจากสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ในหนังสือ ว 23 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ดังนี้

"2.6 บทเฉพาะกาล
2.6.1 กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูได้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี กำหนดไว้เดิมก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ตัวอย่าง นาย ก ได้ยื่นขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม และเมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปฉบับนี้ ก็ให้ดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

2.6.2 กรณีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิมหรือตามมาตรฐานทั่วไปนี้ในครั้งต่อไป
(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิม ให้สามารถยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ 1 ครั้ง เพียงวิทยฐานะเดียว ดังนี้

ก. กรณีคำขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ได้รับการอนุมัติ และในวันที่มีหนังสือแจ้งมติ มีคุณสมบัติครบ ที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปได้อยู่แล้ว ให้ยื่นคำขอรับการประเมินภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมตินั้น แต่หากวันที่มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวยังมีคุณสมบัติไม่ครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไป ให้ยื่นคำขอรับการประเมินภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ


ตัวอย่าง นาง ข ยื่นขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม พร้อมส่งผลงานด้านที่ 3 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้สำนักงาน ก.ท. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 และได้รับแจ้งมติ “ผ่าน” เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา กรณีนาง ข สามารถยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิมได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่าง นาย ค ได้ยื่นขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม พร้อมส่งผลงานด้านที่ 3 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้สำนักงาน ก.ท. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 และได้รับแจ้งมติ “ผ่าน” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 เป็นต้นมา กรณีนาย ค สามารถยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิมได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่คุณสมบัติในการยื่นขอรับการประเมินครูเชี่ยวชาญครบ

ข. กรณีคำขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ยื่นคำขอรับการประเมินได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมติ

ตัวอย่าง นางสาว ง ได้ยื่นขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม พร้อมส่งผลงานด้านที่ 3 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้สำนักงาน ก.ท. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 และได้รับแจ้งมติ “ไม่ผ่าน” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 กรณีนางสาว ง สามารถยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิมได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

(2) กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ หากมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานทั่วไปเดิม และตามมาตรฐานทั่วไปนี้ด้วย ให้ยื่นคำขอรับการประเมินได้ตามมาตรฐานทั่วไปใดมาตรฐานทั่วไปหนึ่ง เพียงมาตรฐานทั่วไปเดียว
กรณีที่ได้ยื่นคำขอรับการประเมินมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิม ก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ แต่การดำเนินการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ หากผู้นั้นประสงค์จะยื่นคำขอรับการประเมินตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้มีหนังสือแจ้งยกเลิกคำขอตามมาตรฐานทั่วไปเดิม โดยยื่นต่อสำนักงานองค์กรปกครองส่วนถิ่น และสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี ทราบ

(3) กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมินตามมาตรฐานทั่วไปเดิมอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิม ให้สามารถยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ
ตัวอย่าง นาย จ ตำแหน่งครู ดำรงวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มาแล้ว 3 ปี 6 เดือน เมื่อมาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ หากนาย จ ประสงค์จะขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปเดิม นาย จ สามารถยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ

(4) กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมินตามมาตรฐานทั่วไปเดิมตั้งแต่วันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป หากประสงค์จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิม ให้สามารถยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ
ตัวอย่าง นางสาว ฉ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกปฐมวัย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 กรณีนางสาว ฉ สามารถยื่นขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิมภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

(5) ผู้ดำรงตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป การดำเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปนี้
ตัวอย่าง นางสาว ช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกปฐมวัย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 กรณีนางสาว ช จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ภายหลังวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ ดังนั้น นางสาว ช จึงต้องยื่นขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามมาตรฐานทั่วไปนี้"


ที่มา.
ส่วนมาตรฐานและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
วันที่ 12 มิถุนายน 2561
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น