งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรม สถ. เสนอร่างระเบียบมหาดไทย "ค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น" ฉบับ4

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 13/มิ.ย./2018, 03:22:42 PM
40481 ครั้ง
LINE it!
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนอร่างระเบียบมหาดไทย "ค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น" ฉบับที่ 4คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งในการตรวจพิจารณาร่างระเบียบดังกล่าวมีสาระสำคัญเพื่อแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 และมีบางประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมนอกจากที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติ

โดยคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ได้ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาทบทวนร่างระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งจัดทำบัญชีเปรียบเทียบ และเหตุผล แล้วนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ ตรวจพิจารณาอีกครั้ง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำเสนอร่างระเบียบฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง ยกตัวอย่างประเด็น เช่น

การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้โดยสารชั้นประหยัดตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น หรือตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
2) ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าที่ระบุข้างต้น ต้องเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ

ในเบื้องต้น คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ได้มอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แก้ไขร่างระเบียบฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการ และพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของร่างระเบียบอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงดำเนินการเสนอร่างระเบียบดังกล่าวต่อไปได้อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น