งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มีคดีอาญาตอนเป็นเยาวชน๑๕ปี (ข้อหาแข่งรถในที่สาธารณะ)เข้ารับราชการท้องถิ่นได้ไหม

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • t 14118
  • 3
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
  • อีเมล์
เมื่อ: 13/มิ.ย./2018, 03:47:47 PM
971 ครั้ง
LINE it!
:wanwan031:

5 ความคิดเห็น

(ผู้ดูแลบอร์ด)
เซียน(GURU)

#1 ส.เสือ™ 14/มิ.ย./2018, 09:12:00 AM

:wanwan031:

ตัดสินถึงที่สุด ว่าอย่างไรครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 t 14118 15/มิ.ย./2018, 03:10:35 PM

รอลงอาญา รายงานตัว ๑ปี

:wanwan031:

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 t 14118 15/มิ.ย./2018, 05:49:48 PM

รอลงอาญา รายงานตัว ๑ปี

เจ้าหน้าที่ใหม่

#4 lawyer_boy4 18/มิ.ย./2018, 05:45:25 PM

มาตรา 36  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป
    (๑) มีสัญชาติไทย
    (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
    (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม
    (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
    (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
    (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
    (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
    (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
    (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
    (๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของ ก.พ. ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระทำโดยลับ

การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนดในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะราย หรือจะประกาศยกเว้นให้เป็นการทั่วไปก็ได้

พรบ.ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 มาตรา 36 (7) คุณสามารถ สมัคร และบรรจุ แต่งตั้ง เข้ารับ ข้าราชการได้  เนื่องจาก  มาตรา 36(7) น้ัน ต้องคำพิพากษา ให้จำคุก จึงจะไม่สามารถ  บรรจุเป็นข้าราชการได้  จากข้อเท็จจริง  คุณต้องคำพิพากษา  ให้ รอลงการลงโทษ  หรือรอลงอาญา  จึงสามารถ บรรจุ เข้ารับข้าราชการได้  เมื่อถึงคราวทำประวัติอาญากรรม  คงไม่มี  เนื่องจาก  อายุ คุณ ตอนน้้น เป็น ผู้เยาว์  เขาจะลบ  ประวัติคุณออก  เมื่อรายงานตัวคร้ังสุดท้าย 

(ผู้ดูแลบอร์ด)
เซียน(GURU)

#5 ส.เสือ™ 19/มิ.ย./2018, 11:32:57 AM

ขอบคุณครับสำหรับคำชี้แจงจากสมาชิกอย่างละเอียดและชัดเจน