งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ กรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 10/ก.ค./2018, 03:18:50 PM
19808 ครั้ง
LINE it!
ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล (ข้าราชการ)

------------------   ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
   อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ข้อ 5(3) เทสบาลจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังนี้

   1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกฯ มีจำนวน 3 ตำหน่ง 4 อัตรา ได้แก่
      1) ตำแหน่ง เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
      2) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
      3) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
      โดยอัตราเงินเดือนทั้ง 3 ตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ ก.ท. กำหนด
   
   2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
      - ตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
      1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
      2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาชาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

      - ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
      1. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เน้นทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
      2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เน้นทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

      - ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ
      1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
      2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบำบัด  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
      รายละเอียดตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกฯ แนบท้ายประกาศนี้ (ตามผนวก ก)

   3. การรับสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัครคัดเลือก
   ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียงตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง และเมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 4 เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-4232-5176 ต่อ 4305 โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกท่านละ 200 บาท เมื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว หากภายหลังผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือตรวจพบว่าเอกสาร หลักฐานคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมายื่น ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ซึ่งจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบ

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น