งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ก.อบต.อุดรธานี เปิดสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ 10 อัตรา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 10/ก.ค./2018, 03:41:15 PM
31150 ครั้ง
LINE it!
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกแทน

-----------   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้ร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
   อาศัยอำนาจตามความแห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 ประกอบประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี จึงประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกแทน ดังนี้

   1. ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล / ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
      1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง ตำแหน่งดังนี้
         (1) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
         (2) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
         (3) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
      1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
      1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
      1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
      1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
      1.6 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
      1.7 องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
      1.8 องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
   
   2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ คัดเลือก (แนบท้ายประกาศ)
            2.1 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ก.อบต.กำหนด (ภาคผนวก ก) และ
            2.2 พนักงานส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
            2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,060 บาท

   3. การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ
      ผู้สมัครสอบให้ยื่นในสมัคร ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 21 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น