งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ปลัดศักดิพงศ์ แจ้งสรุปผลการประชุม ก กลาง ท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2561

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 02/ส.ค./2018, 10:49:32 AM
25402 ครั้ง
LINE it!
ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ผู้แทน ก.ท. แจ้งสรุปผลการประชุม ก กลาง ท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2561 เดือนกรกฎาคมปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย และในฐานะกรรมการพนักงานเทศบาล (กท.) ได้โพสต์แจ้งสรุปการประชุม ก กลาง ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธาน ก.ท.มีราชการสำคัญไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ และได้มอบหมายให้ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ก.ท.และประชุมร่วม ๓ ก. กจ. กท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีวาระพิจารณาสำคัญ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อทราบ
             ๑.๑ รายงานผลการดำเนินการของอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. รวม ๔๘๐ อัตรา มารายงานตัว ๔๗๘ คน ไม่มารายงานตัว ๒ คน สละสิทธิ์ ๘ คน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดส่งรายชื่อผู้มารายงานตัวให้จังหวัดที่มีผู้ผ่านการสรรหาสังกัดอยู่ไปรายงานตัวและแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
             
             ๑.๒ การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมที่ ก.กลางกำหนด ให้แต่งตั้งเป็น รักษาการในตำแหน่ง เช่น ชื่อ.....นามสกุล........(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ระดับสูง เมื่อผู้นั้นได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.กลางกำหนดแล้ว นายก อปท.จึงสามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งย้อนหลังไปได้ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้เข้ารักษาการในตำแหน่ง และมีผลให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งย้อนหลังไปด้วย เช่นกัน๒. เรื่องเพื่อพิจารณา วาระร่วม ๓ ก.
             2.1 การแก้ไขเพิ่มเติม ร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ สืบเนื่องมาจาก มีตำแหน่งที่ไม่มีผู้สอบผ่านเลยรวมถึงไม่มีผู้สมัครรวม ๔๑ ตำแหน่ง จากตำแหน่งที่เปิดสอบทั้ง ๓ ก. รวม ๑๑๔ อัตรา ไม่มีผู้สมัครสอบ ๒ อัตรา มีผู้สอบผ่านพอกับอัตราว่าง ๒๐ อัตรา ไม่มีผู้สอบผ่านเลย ๓๙ อัตรา และผู้ขึ้นบัญชีไม่พออัตราว่าง ๕๓ อัตรา ฝ่ายเลขานุการ จึงได้นำเสนอร่างประกาศฯ ให้ทั้ง ๓ ก.พิจารณา โดยมีสาระสำคัญ คือ (๔)กรณีได้เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตาม (๒) แล้วปรากฏว่า ยังมีตำแหน่งว่างอยู่อีก อันเนื่องมาจากไม่มีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา หรือมีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาแต่ได้มีการแต่งตั้งจนหมดบัญชีแล้ว กจ./กท./ก.อบต. อาจมีมติกำหนดเวลาให้ อบจ./เทศบาล/อบต. ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง โดยการย้าย การรับโอน ข้าราชการ อบจ. /พนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งและระดับเดียวกันได้ โดยให้ดำเนินการตาม (๑) และให้ถือว่าเป็นการแต่งตั้งจากบัญชีการสรรหาของ กจ./กท./ก.อบต. แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตำแหน่งเดิมของผู้โอนให้ถือเป็นตำแหน่งว่างตาม (๒) ซึ่งที่ประชุมทั้ง ๓ ก.ได้ตั้งข้อสังเกตุให้ฝ่ายเลขาฯไปดูรายละเอียดเขียนให้รัดกุม ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด นำเสนอทั้ง ๓ ก.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนำเสนอท่านประธาน ก.กลาง ลงนามต่อไป

             2.2 หลักการ การแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... สืบเนื่องมาจากปัญหาในระหว่างที่ยังมิได้กำหนดมาตรฐานทั่วไป ในระบบแท่ง เกี่ยวกับการคัดเลือก การโอน การรับโอน การสมัครใจโอนลดตำแหน่งแล้วมีการขอโอนกลับไปดำรงตำแหน่งและระดับเดิม เพื่อสร้างความเป็นธรรม อนุโครงสร้างทั้ง ๓ ก.จึงนำเสนอให้มีการแก้ไขมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอน โดยได้กำหนดประเด็นการพิจารณาไว้ทั้ง ๓ ก.รายละเอียด ปรากฎตามเอกสารวาระการประชุม หน้าที่ ๑๓,๑๔,๑๕ ที่แนบมาให้อ่านนี้ และที่ประชุมร่วม ๓ ก.เห็นชอบในหลักการ ให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทำร่างประกาศ นำเสนอ ๓ ก.พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้ง

             2.3 หารือการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับ สูงขึ้น (ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

             2.4 หารือ กรณี ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด กรณียังไม่ชัดเจนว่าเข้าองค์ประกอบความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ก.ท.จ.อาจเปลี่ยนแปลงสถานโทษทางวินัยได้ เช่นจากไล่ออก เป็น ปลดออก ได้ เป็นต้น แต่เปลี่ยนฐานความผิดไม่ได้

             2.5 กรณี เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง ขอให้ ก.ท.ทบทวนมติ การดำเนินการทางวินัย ก กลาง มีมติยืนยัน ว่า เป็นการดำเนินการไม่เป็นไปตามประกาศ ก กลาง ให้ยกเลิก การดำเนินการ เริ่มต้นใหม่ทุกกระบวนการ และให้ ผวจ.ลำปาง ในฐานะผู้กำกับดูแลดำเนินการกับ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต่อไป

             2.6 ขอให้ทบทวน กรณีการการคัดเลือกกรณีพิเศษ ที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน (ครู ) กรณี ประกาศสอบฯก่อน ก กลาง มีมติยกเลิก สามารถดำเนินการต่อไป

             2.7 เรื่อง การพิจารณาการโอนพนักงานเทศบาล กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ตามคำสั่ง คสช. ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เรื่องนี้เป็นการประชุมในชั้นความลับด้านเอกสารเนื่องจากว่า อาจมีผลกระทบกับบุคคลที่ ๓) ซึ่ง ใน ก.ท. มีเรื่องนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาครั้งที่ผ่านมีจำนวน 4 ราย มี ดังนี้ 1.ผอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ.กาญจนบุรี ย้ายไปสังกัด เทศบาลตำบลกบินทร์ จ.ปราจีนบุรี /2.นายช่างโยธา จ.เชียงใหม่ ย้ายไปเทศบาลตำบลเชียงดาว จ.เชียงใหม่ /3.ผอ.กองการศึกษาฯ จ.ระยอง ย้ายไป เทศบาลตำบลศาลายา จ.นครปฐม /4.ผอ.กองคลัง จ.นครปฐม ย้ายไป เทศบาลตำบลบางเลน จ.นนทบุรี


ที่มา.
นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล
นายสุนทร สุวรรณพร
นางฐิตินันท์ เจริญอาจ
ผู้แทน ก.ท.ขอขอบคุณ
ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย และในฐานะกรรมการพนักงานเทศบาล (กท.) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล มา ณ โอกาสนี้
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

2 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 tintin 09/ส.ค./2018, 08:52:21 AM

เอกสารแนบท้ายอยู่้ตรงไหนค่ะขอ 2.3

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 akarider 23/มี.ค./2020, 04:06:23 PM

เยี่ยมยอดไปเลยครับ
pg slot
pgslot