งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เสียงส่วนใหญ่ "เห็นด้วย" ให้กำหนดนักทรัพยากรบุคคลเป็นสายงานเฉพาะทาง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 21/ส.ค./2018, 09:36:43 AM
37841 ครั้ง
LINE it!
เสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วยให้กำหนด "ข้าราชการท้องถิ่น : สายงานนักทรัพยากรบุคคลเป็นสายงานเฉพาะทาง" มีจรรยาวิชาชีพตามที่สำนักงาน ก.ถ. ได้รับทราบปัญหาจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าปัจจุบันขาดบุคลากรที่มีความชำนาญด้านบริหารงานบุคคล และต้องให้ข้าราชการตำแหน่งอื่นมารับผิดชอบแทน เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้งานการเจ้าหน้าที่เป็นส่วนราชการจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงได้จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานกลางการกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีความรู้และความสามารถเป็นการเฉพาะ ให้การปฏิบัติงานมีความอิสระ โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้กับผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และเพื่อประโยชน์ในการออกประกาศ ก.ถ. จึงได้ดำเนินการขอรับฟังความคิดเห็นตามแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อจะนำมาสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอสำหรับประกอบการพิจารณาปรับปรุงประกาศ ก.ถ. ต่อไปแล้วนั้น

ผลปรากฎว่า สำนักงาน ก.ถ. ได้นำร่างประกาศดังกล่าวข้างต้น รับความเห็นทางเว็บไซต์ ผลคือ มีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน 17,400 คน แบ่งเป็น
       - ผู้บริหารท้องถิ่น (นายก อปท. และรองนายก อปท.) จำนวน 682 คน
       - นักบริหารท้องถิ่น จำนวน 1,186 คน
       - อำนวยการท้องถิ่น 2,353 คน
       - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 8,663 คน
       - อื่นๆ จำนวน 4,547 คนผลความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานกลางการกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เฉลี่ยเป็นร้อยละ 65.49 เห็นด้วยในระดับมากที่สุด

แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องการให้มีการพัฒนาการบริหารงานบุคคลโดยการปรับปรุงโครงสร้าง อปท. และบุคลากรผู้รับผิดชอบให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในสายงานการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ผู้แสดงความเห็นยังได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ ผู้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลต้องมีเงินค่าตอบแทนพิเศษ

หลังจากนี้ เมื่อผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน ก.ถ. จะนำร่างประกาศ ก.ถ. นำเสนอให้ ก.ถ. พิจารณาเห็นชอบเพื่อให้มีการดำเนินการจัดทำประกาศมาตรฐานทั่วไปและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอขอบคุณข้อมูลจาก "นายสมบูรณ์  วารินสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน จังหวัดนครสวรรค์"
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น