งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ "นักวิเคราะห์ฯ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 21/ส.ค./2018, 02:42:23 PM
13849 ครั้ง
LINE it!
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

------------------      ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   1. ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
      1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
      1.2 อัตราเงินเดือนที่จะได้รับอยู่ในช่วง 17,500 – 19,250 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักนายกรัฐมนตรี และ/หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

   2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก และหน่วยงานที่จะบรรจุ
      2.1 จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา
      2.2 หน่วยงานที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้
         2.2.1 สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 4 อัตรา
         2.2.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 อัตรา

   3. การรับสมัคร
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://opm.thaijobjob.com ตามขั้นตอนดังนี้
      3.1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561
         3.1.1 ให้ผู้สมัครสอบเข้าที่เว็บไซต์ http://opm.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”
         3.1.2 กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัต
         3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์ http://opm.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน” แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครที่สมบูรณ์แล้วได้อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น