งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ปลัด ผู้แทน ก.อบต. "แจ้งสรุปผลการประชุม ก กลาง ท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2561"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 25/ส.ค./2018, 10:12:02 AM
13939 ครั้ง
LINE it!
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนใน ก.อบต. "แจ้งสรุปผลการประชุม ก กลาง ท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2561"




เมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต) และ ประชุมร่วม 3 ก. ( ก.อบต. , กจ. และ กท.) ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย ท่านสุธี มากบุญ รมช.กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายงานจำนวนผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารมารายงานตัว 2 รอบ ของ อบต. อบจ. และเทศบาล จากผู้ผ่านการสรรหาฯ 1,294 คน มารายงานตัวครั้งที่ 1 (13กค.61)470 คน ครั้งที่ 2 (16 สค.61) 17 คน รายละเอียดปรากฎ ตามเอกสาร

2. เรื่องเพื่อพิจารณา รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมประกอบ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ......ร่างนี้มี 138 มาตรา ท่านประธานให้คณะกรรมการ ก.ทั้งหมดได้แสดงความคิดเห็นเป็นเอกสารเสนอฝ่ายเลขาฯก. ในประเด็นต่างๆที่สำคัญ 6 ประเด็นที่ผ่านความเห็นในชั้น อนุกฎหมาย 3 ก.(อบต. อบจ.และเทศบาล) เมื่อ 11 ก.ค. 61 มาแล้วเพิ่มเติมเป็นเอกสาร และได้สั่งการให้ฝ่ายเลขาฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็ปไซค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตามแบบสอบถามความคิดเห็น ดาวน์โหลดและตอบแบบสอบถามได้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นี้ เพื่อให้เปิดกว้างให้ทุกคนได้เขียนแสดงความคิดเห็น ข้อสังเกตุ ข้อเสนอแนะ แบบไม่ปิดกั้น เพื่อให้เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 77 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น ก็ร่วมด้วยช่วยกันแสดงความเห็นกันอย่างเต็มที่นะครับ ว่าเห็นด้วยกับร่าง ข้อไหน หรือไม่ อย่างไร

3. เรื่องเพื่อพิจารณา นับเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับสูงขึ้น จากตำแหน่ง ช่างเขียบแบบ สังกัดกองเรือยุทธการ กองทับเรือ มาเป็น เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สังกัด อบต.สะพลี จ.ชุมพร ได้ร้อยละ 25

4. เรื่อง การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.อบต.แทนกรรมการที่ว่างใน กสถ. 1 ตำแหน่ง ที่ประชุมเลือก นายอัษฏางค์ ปาณิกบุตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ก.อบต.ใน กสถ. ที่มี 2 คน อีกท่านหนึ่งที่ยังอยู่ในตำแหน่งคือ นายสมดี คชายั่งยืน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขัน ในครั้งต่อไป เร็วๆนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา ก.อบต.ขอนแก่น หารือแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับ อดีตพนักงานส่วนตำบลคนหนึ่ง ขอกลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ โดยได้อุทธรณ์มติ ก.อบต.จ.ขอนแก่น ที่ไม่เห็นชอบให้กลับเข้ารับราชการ จึงเป็นการปฎิเสธบุคคลดังกล่าว ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลโดยปริยาย เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตาม ข้อ 6 ของประกาศ ก.อบต.จ.ขอนแก่น จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 5 แห่ง พรบ.วิธีปฎิบัติทางปกครอง พ.ศ. 2539 ผู้รับคำสั่งทางปกครอง สามารถนำคดีไปสู่ศาลปกครองได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนแต่อย่างใด ความเห็น ก.อบต.จ.ขอนแก่น ชอบแล้ว




5. เรื่องเพื่อพิจารณาการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีมีเหตุผลความจำเป็น (เอกสารลับแจกในที่ประชุม พิจารณาเสร็จแล้วเก็บคืนฝ่ายเลขาฯ) จำนวน 6 ราย เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯนำเสนอในที่ประชุม ดังนี้
    1. เห็นชอบให้ปลัด อบต.หนองนาง โอนไปเป็นปลัด อบต.พระบาทสิงห์ อ.รัตนะวาปี จ.หนองคาย
    2. เห็นชอบให้ หน.สป.อบต.บางเกลือ โอนไปตำแหน่ง หน.สป. อบต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
    3. เห็นชอบ ปลัด อบต.วังวง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โอนไปเป็นปลัด อบต.ศรีดงเย็น จ.เชียงใหม่
    4. เห็นชอบปลัด อบต.โมก่าย จ.สุราษฎร์ธานีโอนไปเป็นปลัด อบต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    5. เห็นชอบให้ยุติเรื่อง ปลัด อบต. และ หน.สป. อบต.ท่าทองหลวง จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจาก เป็นการไม่ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ไม่ใช่เป็นการขัดแย้งกันในการทำงาน

เรื่องแจ้งเพื่อทราบโดยเอกสาร
    การจัดตั้งหน่วยงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียด ปรากฎตามเอกสารที่แนบ

เรื่อง อื่นๆ
    1. ติดตามเรื่อง การปลดล๊อก กรณีตำแหน่งบริหารว่าง จากการสรรหาจากการสอบคัดเลือกไม่ได้ ยังติดปัญหาเรื่อง 150 วัน หลังจากโอนไปแทนตำแหน่งว่างแล้ว ผลจะเป็นอย่างไรกับตำแหน่งว่างใหม่ และตำแหน่ง ที่ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ ที่ขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี ซึ่งฝ่ายเลขาเป็นห่วงบัญชีไม่เคลื่อน จึงต้องศึกษาปิดช่องว่าง คาดว่า เข้า อนุกฎหมายอีกครั้ง และจะเสนอ ก.กลางได้ ปลายเดือนกันยายนนี้
    2. เรื่องทุนการศึกษา อยู่ระหว่าง มท.เสนอแก้ไข พ.ร.บ.จัดตั้งไว้ให้แล้ว รออีกไม่นานคงจะเสร็จเรียบร้อย ก็ต้องรอข่าวดีๆ ต่อไป ครับ


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
นายทรงศักดิ์ โอษะคลัง
นายเชื้อ ฮั่นจินดา
นายพัสกร ใยน้อย
ผู้แทน ก.อบต.
23 ส.ค.2561

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น