งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: "โครงการ 2 ล้านไม่เกิน 20 ล้าน" อปท. ต้องคำนวณราคากลางในระบบ เริ่ม 1 ตุลาคมนี้

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 30/ส.ค./2018, 11:47:41 AM
16285 ครั้ง
LINE it!
กรมบัญชีกลาง แจ้ง "โครงการงานก่อสร้าง 2 ล้านแต่ไม่เกิน 20 ล้าน" องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคำนวณราคากลางในระบบ e-GP เริ่ม 1 ตุลาคมนี้   29 สิงหาคม 2561 - กรมบัญชีกลาง ออกหนังสือเรื่อง การขยายหน่วยงานของรัฐใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา

   ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 2 กำหนดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง จำนวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน ให้ดำเนินการต่อไปนี้ และข้อ 3 กำหนดการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุกหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือตามที่อ้างถึงแจ้งให้ 4 หน่วยงานข้างต้น ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์กับโครงการงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไปแล้ว นั้น

   กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนการจัดฝึกอบรมและการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ e-GP จึงเห็นควรขยายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์กับโครงการงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

   สำหรับโครงการงานก่อสร้างใดได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้เดิม และหัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบก่อนวันที่กำหนดให้เริ่มใช้งานในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯและได้บันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ไว้แล้ว ก็ให้ดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องคำนวณราคากลางใหม่ในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์   ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อดาวน์โหลดแนะนำคู่มือสำหรับหน่วยงานของรัฐ หัวข้อย่อยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ และหากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวยุบล ปกป้อง นางสาวอาภรณ์ โชติชื่น และนายจักรกฤษณ์ สังข์ทองโรจน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 127 7000 ต่อ 4752 , 6872


คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานอาคาร


คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม


คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานชลประทาน


คู่มือการติดตั้งโปรแกรมราคากลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำงาน offline


* อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 445 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น